© 2017

Viết code lấy mã nguồn (Source code) của trang web trong PHP

NLD Code - Viết code lấy mã nguồn (Source code) của trang web trong PHP. Dùng các này để lấy mã nguồn của những trang web cấm Ctrl + U để xem và sao chép mã nguồn.

Viết code lấy mã nguồn (Source code) của trang web trong PHP. Dùng các này để lấy mã nguồn của những trang web cấm Ctrl + U để xem và sao chép mã nguồn.

Câu hỏi

  • Viết code lấy mã nguồn (Source code) của trang web trong PHP.

Gợi ý

  • Sử dụng hàm file có sẵn trong PHP;

Tiến hành code

Tạo file tên sourcecode.php và code HTML

<!DOCTYPE html>
<html lang="vi-VN">
    <head>
        <meta charset="utf-8" />
        <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=Edge,chrome=1" />
        <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, maximum-scale=1">
        <title>Viết code lấy mã nguồn (Source code) của trang web trong PHP</title>
    </head>
    <body>
    
    </body>
</html>

Gán biến $all_lines để nhận mã nguồn đọc từ hàm file

$all_lines = file('https://nguyenlediep.com/');

Sử dụng vòng lặp foreach để lấy tất cả nội dung trên các dòng đọc từ hàm file

foreach ($all_lines as $line_num => $line){  

}

In ra dữ liệu mà chúng ta đã lấy được trong biến $all_lines trên từng dòng

echo "Dòng thứ {$line_num}: ".htmlspecialchars($line)."<br/>";

Code hoàn chỉnh

<!-- http://nguyenlediep.com -->

<!DOCTYPE html>
<html lang="vi-VN">
    <head>
        <meta charset="utf-8" />
        <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=Edge,chrome=1" />
        <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, maximum-scale=1">
        <title>Viết code lấy mã nguồn (Source code) của trang web trong PHP</title>
    </head>
    <body>
    <?php
        $all_lines = file('https://nguyenlediep.com/');
        foreach ($all_lines as $line_num => $line){  
            echo "Dòng thứ {$line_num}: ".htmlspecialchars($line)."<br/>";  
        } 
        echo ">>>>>> www.nldc.vn <<<<<";
    ?>
    </body>
</html>

Kết quả

  • Lưu PHP code trên thành file có tên là sourcecode.php, sau đó mở trình duyệt và gõ địa chỉ http://localhost:303/sourcecode.php sẽ cho kết quả:
Chia sẻ
Nguyễn Lê Điệp

Nguyễn Lê Điệp

Có sở thích lập trình, viết lách nên đã từng tham gia ở một số diễn đàn, đến năm 2017 mới có điều kiện sáng lập ra Nguyễn Lê Điệp chấm Com. Được sinh ra ở Bình Định, đang học tập và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh...