© 2017

Tài nguyên đề xuất

# Tiêu đề Dung lượng
# Poster Big Data và công nghệ Hadoop - PDF
17,84MB
# Source code dùng khoảng trắng giữa các từ để văn bản căn lề 2 bên có rút trích trong Python - zip
1,71KB
# Triển khai hệ thống Storage Area Network - DOCX
6,82MB
# Lấy liên kết trang web với Python - PY
392,00 byte
# Tool Encrypt and Decrypt Caesar 1.1.0 - ZIP
16,18MB
# Code RMI Sinh Viên trong java - DOCX
32,76KB
# Mối quan hệ bạn bè trên Twitter - PY
5,69KB
# Tool Encrypt and Decrypt Hill 1.0.0 - ZIP
21,39MB
# Tính điểm tích lũy trường đại học Công Nghiệp TP.HCM IUH - XLSX
18,32KB
# Poster phân tích và khai thác dữ liệu web - PSD
428,28MB
# Báo cáo kiến trúc cài đặt DBMS - docx
2,17MB
# Sample Spreadsheet 100.000 Rows - CSV
3,81MB
# Mẫu đơn xin ly hôn đơn phương - DOCX
20,33KB
# Tìm hiểu về máy spect - DOCX
3,07MB
# Sample Spreadsheet 10 Rows - XLS
19,00KB