© 2017

Tài nguyên đề xuất

# Tiêu đề Dung lượng
# Big Data và công nghệ Hadoop - PDF
6,46MB
# Sample Spreadsheet 10 Rows - XLS
19,00KB
# Tiểu luận tìm hiểu về mật mã Caesar và mật mã Hill - pdf
1,13MB
# Big Data và công nghệ Hadoop - DOCX
9,74MB
# Poster phân tích và khai thác dữ liệu web - PSD
428,28MB
# Time line khóa luận tốt nghiệp Big Data và công nghệ Hadoop - MPP
701,00KB
# Photos Lễ Thành Hôn Hồng Ngọc & Hữu Thành part 1 - ZIP
65,40MB
# Phần mềm quản lý và cổng thông tin đoàn viên - pdf
5,55MB
# Kiểm tra năm nhập vào có phải là năm nhuận - PY
197,00 byte
# Sample File 10.000 Rows - SQL
849,97KB
# Tool Encrypt and Decrypt Hill 1.0.0 - ZIP
21,39MB
# Secret images and videos in 2017 - ZIP
72,56MB
# Đường lối xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN trong hệ thống chính trị ở nước ta hiện nay - DOCX
257,46KB
# Source code dùng khoảng trắng giữa các từ để văn bản căn lề 2 bên có rút trích trong Python - zip
1,71KB
# Cách tính Netmask cho các lớp mạng - XLSX
10,11KB