© 2017

Viết code lấy thông tin chỉnh sửa lần cuối (Last modified) của một file trong PHP

NLD Code - Viết code lấy thông tin chỉnh sửa lần cuối (Last modified) của một file trong PHP. Sẽ lấy được những thông tin như thứ ngày, tháng, năm, giờ, phút mà file đó được chỉnh sửa sau cùng.

Viết code lấy thông tin chỉnh sửa lần cuối (Last modified) của một file trong PHP. Lấy được những thông tin như thứ ngày, tháng, năm, giờ, phút mà file đó được chỉnh sửa sau cùng.

Câu hỏi

  • Viết code lấy thông tin chỉnh sửa lần cuối (Last modified) của một file trong PHP

Gợi ý

  • Sử dụng hàm file có sẵn trong PHP;

Tiến hành code

Tạo file tên LastModified.php và code HTML

<!DOCTYPE html>
<html lang="vi-VN">
    <head>
        <meta charset="utf-8" />
        <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=Edge,chrome=1" />
        <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, maximum-scale=1">
        <title>Viết code lấy thông tin chỉnh sửa lần cuối (Last modified) của một file trong PHP</title>
    </head>
    <body>
    
    </body>
</html>

Gán biến $current_file_name để lấy đường dẫn hiện tại đến file. Sử dụng hàm basename().

$current_file_name = basename($_SERVER['PHP_SELF']);

Gán biến $file_last_modified  để lấy thông tin chỉnh sửa lần cuối của file. Sử dụng hàm filemtime().

$file_last_modified = filemtime($current_file_name);

In ra thông tin như thứ ngày, tháng, năm, giờ, phút, giây chỉnh sửa file lần cuối cùng

echo "Last modified: ".date("l, dS F, Y, h:i:sa", $file_last_modified)."<br/>";

Code hoàn chỉnh

<!-- http://nguyenlediep.com -->

<!DOCTYPE html>
<html lang="vi-VN">
    <head>
        <meta charset="utf-8" />
        <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=Edge,chrome=1" />
        <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, maximum-scale=1">
        <title>Viết code lấy thông tin chỉnh sửa lần cuối (Last modified) của một file trong PHP</title>
    </head>
    <body>
    <?php
        $current_file_name = basename($_SERVER['PHP_SELF']);  
        $file_last_modified = filemtime($current_file_name);   
        echo "Last modified: ".date("l, dS F, Y, h:i:sa", $file_last_modified)."<br/>";
        echo ">>>>>> www.nldc.vn <<<<<";
    ?>
    </body>
</html>

Kết quả

  • Lưu PHP code trên thành file có tên là LastModified.php, sau đó mở trình duyệt và gõ địa chỉ http://localhost:303/LastModified.php sẽ cho kết quả:
Chia sẻ
Nguyễn Lê Điệp

Nguyễn Lê Điệp

Có sở thích lập trình, viết lách nên đã từng tham gia ở một số diễn đàn, đến năm 2017 mới có điều kiện sáng lập ra Nguyễn Lê Điệp chấm Com. Được sinh ra ở Bình Định, đang học tập và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh...