© 2017

Viết code để kiểm tra email (Email Validation) trong PHP

NLD Code - Viết code để kiểm tra email (Email Validation) trong PHP. Emai hợp lệ là email có dạng [email protected] để kiểm tra email có hợp lệ không chúng ta dùng filter_var.

Viết code để kiểm tra email (Email Validation) trong PHP. Emai hợp lệ là email có dạng [email protected] để kiểm tra email có hợp lệ không chúng ta dùng filter_var.

Câu hỏi

  • Viết code để kiểm tra email (Email Validation) trong PHP.

Gợi ý

  • Sử dụng hàm filter_var với bộ lọc FILTER_VALIDATE_EMAIL có sẵn trong PHP;

Tiến hành code

Tạo file tên email.php và code HTML

<!DOCTYPE html>
<html lang="vi-VN">
    <head>
        <meta charset="utf-8" />
        <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=Edge,chrome=1" />
        <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, maximum-scale=1">
        <title>Viết code để kiểm tra email (Email Validation) trong PHP</title>
    </head>
    <body>
    
    </body>
</html>

Gán biến $email với email hợp lệ

$email = "[email protected]";

Sử dụng lệnh if với hàm filter_var kèm bộ lọc FILTER_VALIDATE_EMAIL để kiểm tra email hiện hành có hợp lệ hay không

if(filter_var($email,FILTER_VALIDATE_EMAIL))

Nếu điều kiện bên trên thỏa thì in ra thông báo email hợp lệ

echo $email.' là email hợp lệ';

Ngược lại với điều kiện bên trên thì in ra thông báo email không hợp lệ

echo $email.' là email không hợp lệ';

Code hoàn chỉnh

<!-- http://nguyenlediep.com -->

<!DOCTYPE html>
<html lang="vi-VN">
    <head>
        <meta charset="utf-8" />
        <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=Edge,chrome=1" />
        <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, maximum-scale=1">
        <title>Viết code để kiểm tra email (Email Validation) trong PHP</title>
    </head>
    <body>
    <?php
        $email = "[email protected]";  
        if(filter_var($email,FILTER_VALIDATE_EMAIL)){  
            echo $email.' là email hợp lệ'."<br/>";  
        }  
        else   
        {  
            echo $email.' là email không hợp lệ'."<br/>";  
        }
        echo ">>>>>> www.nldc.vn <<<<<";
    ?>
    </body>
</html>

Kết quả

  • Lưu PHP code trên thành file có tên là email.php, sau đó mở trình duyệt và gõ địa chỉ http://localhost:303/email.php sẽ cho kết quả:
Chia sẻ
Nguyễn Lê Điệp

Nguyễn Lê Điệp

Có sở thích lập trình, viết lách nên đã từng tham gia ở một số diễn đàn, đến năm 2017 mới có điều kiện sáng lập ra Nguyễn Lê Điệp chấm Com. Được sinh ra ở Bình Định, đang học tập và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh...