© 2017

Hướng dẫn tạo chữ nhấp nháy bằng css animation cho website

NLD Code - Hướng dẫn tạo chữ nhấp nháy bằng css animation cho website. Bạn muốn tạo chú ý cho một chữ, một vài chữ hoặc thậm chí một đoạn văn bản trên website???

Tạo trang HTML với đoạn code sau

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <title>Tạo chữ nhấp nháy</title>
</head>
<body>

</body>
</html>

Tạo tag HTML với class nhapnhay và dòng chữ nhấp nháy

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <title>Tạo chữ nhấp nháy</title>
</head>
<body>
    <section class="nhapnhay">Nhấp nháy</section>
</body>
</html>

Viết code animation để tạo chữ nhấp nháy

@-webkit-keyframes my {
  0% {
    color: #ffff00;
  } 
  50% {
    color: #fff;
  } 
  100% {
    color: #ffff00;
  } 
}
@-moz-keyframes my { 
  0% {
    color: #ffff00;
  } 
  50% {
    color: #fff;
  }
  100% {
    color: #ffff00;
  } 
}
@-o-keyframes my { 
  0% {
    color: #ffff00;
  } 
  50% {
    color: #fff;
  } 
  100% {
    color: #ffff00;
  } 
}
 @keyframes my { 
   0% {
    color: #ffff00;
  } 
  50% {
    color: #fff;
  }
  100% {
    color: #ffff00;
  } 
}

Gắn animation vào class nhapnhay

.nhapnhay {
  -webkit-animation: my 700ms infinite;
  -moz-animation: my 700ms infinite; 
  -o-animation: my 700ms infinite; 
  animation: my 700ms infinite;
}

Code hoàn chỉnh

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <title>Tạo chữ nhấp nháy</title>
    <style type="text/css">
        @-webkit-keyframes my {
            0% {
                color: #ffff00;
            } 
            50% {
                color: #fff;
            } 
            100% {
                color: #ffff00;
            } 
        }
        @-moz-keyframes my { 
            0% {
                color: #ffff00;
            } 
            50% {
                color: #fff;
            }
            100% {
                color: #ffff00;
            } 
        }
        @-o-keyframes my { 
            0% {
                color: #ffff00;
            } 
            50% {
                color: #fff;
            } 
            100% {
                color: #ffff00;
            } 
        }
         @keyframes my { 
             0% {
                color: #ffff00;
            } 
            50% {
                color: #fff;
            }
            100% {
                color: #ffff00;
            } 
        } 
        .nhapnhay {
            -webkit-animation: my 700ms infinite;
            -moz-animation: my 700ms infinite; 
            -o-animation: my 700ms infinite; 
            animation: my 700ms infinite;
        }
    </style>
</head>
<body>
    <section class="nhapnhay">Nhấp nháy</section>
</body>
</html>

Kết quả sau khi chạy đoạn code trên

Nhấp nháy

Chia sẻ
Nguyễn Lê Điệp

Nguyễn Lê Điệp

Có sở thích lập trình, viết lách nên đã từng tham gia ở một số diễn đàn, đến năm 2017 mới có điều kiện sáng lập ra Nguyễn Lê Điệp chấm Com. Được sinh ra ở Bình Định, đang học tập và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh...