© 2017

Chương trình tính n! (n giai thừa) với n được nhập từ bàn phím trong Python

NLD Code - Chương trình tính n! (n giai thừa) với n được nhập từ bàn phím và n>0. Chương trình vận dùng hàm if, else và vòng lặp for để tính n! đơn giản và dễ nhất...

Chương trình tính n! (n giai thừa) với n được nhập từ bàn phím trong Python. Chương trình tính n! (giai thừa) với n được nhập từ bàn phím và n>0. Chương trình vận dùng hàm if, else và vòng lặp for để tính n! đơn giản và dễ nhất. Ví dụ: nhập 0 sẽ báo nhập lại với hàm if, và gán biến i trong for.

In ra câu thông báo nhập n

print("Nhập giá trị n: ",end='')

Nhận giá trị nhập từ bàn phím và ép kiểu string sang integer

n=int(input())

Điều kiện đúng với n > 0

if n > 0:
    giaithua=1
    for i in range(1,n+1):
        giaithua=giaithua*i
    print(n,"giai thừa bằng:",giaithua)

Điều kiện ngược lại với n <= 0

print("Vui lòng nhập n > 0")

Chương trình hoàn chỉnh

# http://nguyenlediep.com

print("Nhập giá trị n: ",end='')
n=int(input())
if n > 0:
    giaithua=1
    for i in range(1,n+1):
        giaithua=giaithua*i
    print(n,"giai thừa bằng:",giaithua)
else:
    print("Vui lòng nhập n > 0")

# Chúc các bạn thành công!

Xem video hướng dẫn kèm giải thích tại đây

Chúc các bạn thành công và vui vẻ! cheeky
Chia sẻ
Nguyễn Lê Điệp

Nguyễn Lê Điệp

Có sở thích lập trình, viết lách nên đã từng tham gia ở một số diễn đàn, đến năm 2017 mới có điều kiện sáng lập ra Nguyễn Lê Điệp chấm Com. Được sinh ra ở Bình Định, đang học tập và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh...