© 2017

Chương trình nhập vào năm sinh từ bàn phím xuất ra số tuổi trong Python

NLD Code - Chương trình nhập vào năm sinh từ bàn phím xuất ra số tuổi trong python. Theo tựa đề thì chỉ cần bạn nhập năm sinh của mình thì nó sẽ đưa ra thông báo là bạn năm...

Chương trình nhập vào năm sinh từ bàn phím xuất ra số tuổi trong #Python. Theo tựa đề thì chỉ cần bạn nhập năm sinh của mình thì nó sẽ đưa ra thông báo là bạn năm nay đã được bao nhiêu tuổi đã già hay chưa.

Bước 1: Chèn hàm thời gian bằng câu lệnh
import time
Bước 2: Lấy thời gian hiện tại và gán vào biến x
x = time.localtime()
Bước 3: Tạo một hàm để nhận giá trị người dùng nhập vào
def xuat_tuoi(namsinh)
Bước 4: Gán số tuổi tính được vào biến a
a = x[0]-namsinh
Bước 5: Bắt các điều kiện có thể xảy ra
if a==0:
  print "Tuoi cua ban la:", a+1
elif (a<0):
  print "Tuoi nay chua ton tai!"
else:
  print "Tuoi cua ban la:", a
Bước 6: Đưa ra thông báo nhập năm sinh đồng thời lấy giá trị đó gán vào biến namsinh
namsinh = int(raw_input("Nhap nam sinh: "))
Bước 7: Gọi hàm xuat_tuoi vừa viết bên trên và truyền vào giá trị namsinh
xuat_tuoi(namsinh)
Bước 8: Dùng try except Exception để bắt lỗi khi người dùng nhập sai
try:
except Exception:
Và đoạn code hoàn chỉnh nhất cho bài này được thể hiện như bên dưới
import time
try:
  x = time.localtime()
  def xuat_tuoi(namsinh):
    a = x[0]-namsinh
    if a==0:
      print "Tuoi cua ban la:", a+1
    elif (a<0):
      print "Tuoi nay chua ton tai!"
    else:
      print "Tuoi cua ban la:", a
  namsinh = int(raw_input("Nhap nam sinh: "))
  xuat_tuoi(namsinh)
except Exception:
  print "Loi roi vui long kiem tra lai!"

Chúc các bạn thành công và vui vẻ!

Chia sẻ
Nguyễn Lê Điệp

Nguyễn Lê Điệp

Có sở thích lập trình, viết lách nên đã từng tham gia ở một số diễn đàn, đến năm 2017 mới có điều kiện sáng lập ra Nguyễn Lê Điệp chấm Com. Được sinh ra ở Bình Định, đang học tập và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh...