© 2017

Tài nguyên đề xuất

# Tiêu đề Dung lượng
# Báo cáo quản trị Hệ Thống Windows Server 2008 - DOCX
3,89MB
# Sample File 1.000 Rows - SQL
84,53KB
# Sample Spreadsheet 50.000 Rows - XLS
6,65MB
# Code RMI Sort List trong java - DOCX
31,25KB
# Time line khóa luận tốt nghiệp Big Data và công nghệ Hadoop - MPP
701,00KB
# Sample Spreadsheet 100 Rows - CSV
10,74KB
# Poster Big Data và công nghệ Hadoop - PSD
15,59MB
# Social network analysis with Python - PDF
815,20KB
# Đường lối xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN trong hệ thống chính trị ở nước ta hiện nay - DOCX
257,46KB
# Sample Spreadsheet 10.000 Rows - CSV
1,08MB
# Tool Encrypt and Decrypt Hill 1.0.0 - ZIP
21,39MB
# Tìm hiểu về máy spect - DOCX
3,07MB
# Tool Encrypt and Decrypt Caesar 1.0.0 - ZIP
15,11MB
# Triển khai hệ thống Storage Area Network - DOCX
6,82MB
# Tìm hashtag trên Twitter - PY
1,53KB