© 2017

Tài nguyên đề xuất

# Tiêu đề Dung lượng
# Sample Spreadsheet 50.000 Rows - XLS
6,65MB
# Big Data và công nghệ Hadoop - DOCX
9,74MB
# Time line khóa luận tốt nghiệp Big Data và công nghệ Hadoop - MPP
701,00KB
# Raspbian stretch hệ điều hành cho Raspberry Pi 27-06-2018 - ZIP
1,62GB
# Melt Down Deep Freeze Standard - ZIP
269,26KB
# Tải mã nguồn trang web - JAVA
663,00 byte
# Báo cáo hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL - docx
2,48MB
# Cách tính IP và Netmask lớp C - XLSX
14,22KB
# Sample File 1.000 Rows - SQL
84,53KB
# Source Code Tool Encrypt and Decrypt Hill 1.0.0 - ZIP
1,26MB
# Win32 Disk Imager 1.0.0 - ZIP
11,92MB
# Sample Spreadsheet 10.000 Rows - XLS
1,70MB
# Sample Spreadsheet 1.000 Rows - CSV
118,46KB
# Phần mềm quản lý và cổng thông tin đoàn viên - PPTX
290,10KB
# Giải pháp lưu trữ đám mây với Owncloud - DOCX
2,12MB