© 2017

Viết một hàm nhận vào 3 số nguyên, in ra số lớn nhất nhưng không sử dụng hàm max() trong Python

NLD Code - Viết một hàm nhận vào 3 số nguyên, in ra số lớn nhất nhưng không sử dụng hàm max() trong Python. Để giải bài tập này chúng ta lần lượt so sánh a với b và b với a để đưa ra số lớn nhất.

Viết một hàm nhận vào 3 số nguyên, in ra số lớn nhất nhưng không sử dụng hàm max() trong Python. Để giải bài tập này chúng ta lần lượt so sánh a với b và b với a để đưa ra số lớn nhất.

Câu hỏi

  • Viết một hàm nhận vào 3 số nguyên, in ra số lớn nhất nhưng không sử dụng hàm max() của Python.

Gợi ý

  • Chúng ta lần lược so sánh 3 số với nhau để đưa ra kết quả số lớn nhất.

Tiến hành code

Đưa ra thông báo nhập vào số a

a = int(input("- Nhập vào số a: "))

Đưa ra thông báo nhập vào số b

b = int(input("- Nhập vào số b: "))

Đưa ra thông báo nhập vào số c

c = int(input("- Nhập vào số c: "))

Tạo hàm có tên max_of_three và truyển 3 số a, b, c vào

def max_of_three(a, b, c):

Xét điều kiện a > b

if a > b:

Tiếp tục xét điều kiện a > c trong điều kiện a > b, trả về a

if a > c:
    return a

Ngược lại điều kiện a > c trong điều kiện a > b, trả về c

else:
    return c

Ngược lại điều kiện a > b là a < b, trong điều kiện a < b ta xét b > c

if b > c:
    return b

Ngược lại điều kiện b > c trong điều kiện a < b, trả về c

else:
    return c

In ra số lớn nhất trong 3 số a, b, c

print("=> Số lớn nhất trong 3 số",a,"-",b,"-",c,"là:",max_of_three(a, b, c))

Chương trình hoàn chỉnh

# http://nguyenlediep.com

print(">>>>> www.nldc.vn <<<<<\n")

a = int(input("- Nhập vào số a: "))
b = int(input("- Nhập vào số b: "))
c = int(input("- Nhập vào số c: "))
def max_of_three(a, b, c):
    if a > b:
        if a > c:
            return a
        else:
            return c
    else:
        if b > c:
            return b
        else:
            return c
print("=> Số lớn nhất trong 3 số",a,"-",b,"-",c,"là:",max_of_three(a, b, c))

# Chúc các bạn thành công!

Kết quả

  •  Nhấn F5 hoặc vào Run chọn Run Module sau đó nhập thông tin chương trình yêu cầu ta được:
Chúc các bạn thành công và vui vẻ! cheeky
Chia sẻ
Nguyễn Lê Điệp

Nguyễn Lê Điệp

Có sở thích lập trình, viết lách nên đã từng tham gia ở một số diễn đàn, đến năm 2017 mới có điều kiện sáng lập ra Nguyễn Lê Điệp chấm Com. Được sinh ra ở Bình Định, đang học tập và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh...