© 2017

Viết một method tính giá trị bình phương của một số được nhập từ bàn phím trong Python

NLD Code - Viết một method tính giá trị bình phương của một số được nhập từ bàn phím trong Python. Bài toán khá quen thuộc trong toán học và cũng như cho người mới lập trình...

Viết một method tính giá trị bình phương của một số được nhập từ bàn phím trong Python. Sử dụng toán tử **.

Đưa ra thông báo nhập x

print("Nhập giá trị x: ",end='')

Nhận giá trị x đã nhập

x=int(input())

Định nghĩa bình phương một số

def square(num):
  return num ** 2

In ra bình phương của giá trị x

print("Bình phương của",x,"là",square(x))

Chương trình hoàn chỉnh

# http://nguyenlediep.com

print("Nhập giá trị x: ",end='')
x=int(input())
def square(num):
  return num ** 2
print("Bình phương của",x,"là",square(x))

# Chúc các bạn thành công!

Xem video hướng dẫn kèm giải thích tại đây

Chúc các bạn thành công và vui vẻ! cheeky
Chia sẻ
Nguyễn Lê Điệp

Nguyễn Lê Điệp

Có sở thích lập trình, viết lách nên đã từng tham gia ở một số diễn đàn, đến năm 2017 mới có điều kiện sáng lập ra Nguyễn Lê Điệp chấm Com. Được sinh ra ở Bình Định, đang học tập và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh...