© 2017

Chương trình nhập vào các phần tử và xuất ra số lớn nhất trong Python

NLD Code - Chương trình nhập vào các phần tử và xuất ra số lớn nhất trong Python. Chương trình này sẽ cho người dùng nhập vào các giá trị và xuất ra giá trị lớn nhất trong các giá trị...

Chương trình nhập vào các phần tử và xuất ra số lớn nhất trong #Python. Chương trình này sẽ cho người dùng nhập vào các giá trị và xuất ra giá trị lớn nhất trong các giá trị người dùng đã nhập vào.

Bước 1: Lấy giá trị số phần tử được nhập
n = int(raw_input('\n - Nhap so phan tu: '))
Bước 2: Khởi tạo một danh sách rỗng
li = []
Bước 3: Tạo vòng lặp for để nhận các giá trị nhập vào và thêm vào danh sách rỗng
for i in range(1,n+1):
    number = raw_input('\n - Nhap so thu '+str(i)+': ')
    li.append(number)
Bước 4: Giả sử giá trị đầu tiên trong danh sách là giá trị lớn nhất
ma = li[0]
Bước 5: Tạo vòng lặp for để so sánh các giá trị trong danh sách
for j in li:
    if j > ma:
        ma = j
Bước 6: In ra giá trị lớn nhất sau khi đã so sánh với vòng lặp for ở bước 5
print '\n => So lon nhat la:',ma+'\n'
Bước 7: Dùng try except Exception để bắt lỗi khi người dùng nhập sai
try:
except Exception:
Và đoạn code hoàn chỉnh nhất cho bài này được thể hiện như bên dưới
try:
    n = int(raw_input('\n - Nhap so phan tu: '))
    li = []
    for i in range(1,n+1):
        number = raw_input('\n - Nhap so thu '+str(i)+': ')
        li.append(number)
    ma = li[0]
    for j in li:
        if j > ma:
            ma = j
    print '\n => So lon nhat la:',ma+'\n'
except Exception:
    print '\n=> Loi roi vui long kiem tra lai!\n'

Chúc các bạn thành công và vui vẻ!

Chia sẻ
Nguyễn Lê Điệp

Nguyễn Lê Điệp

Có sở thích lập trình, viết lách nên đã từng tham gia ở một số diễn đàn, đến năm 2017 mới có điều kiện sáng lập ra Nguyễn Lê Điệp chấm Com. Được sinh ra ở Bình Định, đang học tập và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh...