© 2017

Với số nguyên n nhất định, viết chương trình để tạo ra một dictionary chứa (i, i*i) trong Python

NLD Code - Với số nguyên n nhất định, viết chương trình để tạo ra một dictionary chứa (i, i*i) trong Python. Ví dụ: Giả sử số n là 5 thì đầu ra sẽ là: {1: 1, 2: 4, 3: 9, 4: 16, 5: 25}.

Với số nguyên n nhất định, viết chương trình để tạo ra một dictionary chứa (i, i*i) như là số nguyên từ 1 đến n (bao gồm cả 1 và n) sau đó in ra dictionary này. Ví dụ: Giả sử số n là 5 thì đầu ra sẽ là: {1: 1, 2: 4, 3: 9, 4: 16, 5: 25}.

Gợi ý

  • Viết lệnh yêu cầu nhập số nguyên n.

Tiến hành code

Đưa ra câu thông báo và nhận giá trị người dùng nhập vào

n=int(input("Nhập vào một số: "))

Khai báo một dictionary

d=dict()

Tạo vòng lặp for từ 1 đến giá trị người dùng nhập vào

for i in range(1,n+1):

Thêm giá trị được chạy ở vòng for vào dictionary

d[i]=i*i

In ra kết quả sau khi chương trình thực thi

print (d)

Chương trình hoàn chỉnh

# http://nguyenlediep.com

n=int(input("Nhập vào một số: "))
d=dict()
for i in range(1,n+1):
    d[i]=i*i
print (d)

# Chúc các bạn thành công!

Kết quả

Chúc các bạn thành công và vui vẻ! cheeky
Chia sẻ
Nguyễn Lê Điệp

Nguyễn Lê Điệp

Có sở thích lập trình, viết lách nên đã từng tham gia ở một số diễn đàn, đến năm 2017 mới có điều kiện sáng lập ra Nguyễn Lê Điệp chấm Com. Được sinh ra ở Bình Định, đang học tập và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh...