© 2017

Chương trình nhập 5 số nguyên từ bàn phím xuất ra số lớn, nhỏ, trung bình trong Python

NLD Code - Chương trình nhập 5 số nguyên từ bàn phím xuất ra số lớn, nhỏ, trung bình trong Python.Một bài toán khá đơn giản cho những bạn mới tiếp cận với...

Chương trình nhập 5 số nguyên từ bàn phím xuất ra số lớn, nhỏ, trung bình trong Python. Một bài toán khá đơn giản cho những bạn mới tiếp cận với các môn lập trình #python nói riêng và các môn lập trình nói chung.

Bước 1: Đưa ra câu thông báo cho người dùng nhập
print "Nhap 5 so nguyen:"
Bước 2: Nhận 5 giá trị được người dùng nhập vào từ bàn phím
a = int(raw_input("- So thu 1: "))
b = int(raw_input("- So thu 2: "))
c = int(raw_input("- So thu 3: "))
d = int(raw_input("- So thu 4: "))
e = int(raw_input("- So thu 5: "))
Bước 3: Tạo một list cho các số người dùng nhập vào từ bàn phím
list = [a,b,c,d,e]
Bước 4: Gán các giá trị min, max cũng như total
max = a
min = a
total = int(0)
Bước 5: Tạo vòng lặp for để xét tất cả các giá trị trong list
for i in list:
  if max < i:
    max = i
  elif min > i:
    min = i
Bước 6: Đưa ra giá trị min, max, trung bình cộng cho người dùng
print ">> So lon nhat la:",max
print ">> So nho nhat la:",min
print ">> Trung binh cong la:",sum(list)/len(list)
Bước 7: Dùng try except Exception để bắt lỗi khi người dùng nhập sai
try:
except Exception:
Và đoạn code hoàn chỉnh nhất cho bài này được thể hiện như bên dưới
try:
  print "Nhap 5 so nguyen:"
  a = int(raw_input("- So thu 1: "))
  b = int(raw_input("- So thu 2: "))
  c = int(raw_input("- So thu 3: "))
  d = int(raw_input("- So thu 4: "))
  e = int(raw_input("- So thu 5: "))
  list = [a,b,c,d,e]
  max = a
  min = a
  total = int(0)
  for i in list:
    if max < i:
      max = i
    elif min > i:
      min = i
  print ">> So lon nhat la:",max
  print ">> So nho nhat la:",min
  print ">> Trung binh cong la:",sum(list)/len(list)
except Exception:
  print ">> Loi roi ne kiem tra lai di nao!"

Chúc các bạn thành công và vui vẻ!

Chia sẻ
Nguyễn Lê Điệp

Nguyễn Lê Điệp

Có sở thích lập trình, viết lách nên đã từng tham gia ở một số diễn đàn, đến năm 2017 mới có điều kiện sáng lập ra Nguyễn Lê Điệp chấm Com. Được sinh ra ở Bình Định, đang học tập và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh...