© 2017

Chương trình xếp loại sinh viên được nhập từ bàn phím trong Java

NLD Code - Chương trình xếp loại sinh viên được nhập từ bàn phím trong java là một trong những bài toán khá đơn giãn cho những người mới bắt đầu nhập môn java...

Chương trình xếp loại sinh viên được nhập từ bàn phím trong java là một trong những bài toán khá đơn giãn cho những người mới bắt đầu nhập môn #java.

Tạo lớp sinhvien
class sinhvien{
}
Tạo các phương thức private
private String ma;
private String ten;
private float diem;
private String loai;
Tạo phương thức set ma
public void setMa(String ma){
    this.ma = ma;
}
Tạo phương thức get ma
public String getMa(){
     return ma;
}
Tạo phương thức set ten
public void setTen(String ten){
     this.ten = ten;
}
Tạo phương thức get ten
public String getTen(){
    return ten;
}
Tạo phương thức set diem
public void setDiem(float diem){
    this.diem= diem;
}
Tạo phương thức get diem
public float getDiem (){
    return diem;
}
Tạo phương thức get loai để xếp loại cho sinh viên
public String getLoai(){
        if(diem>=0&&diem<=10) {
            if(diem>=4&&diem<5.5)
                loai = "Yeu";
            else if(diem>=5.5&&diem<7)
                loai = "Trung binh";
            else if(diem>=7&&diem<8.5)    
                loai = "Kha";
            else if(diem>=8.5&&diem<9.5)    
                loai = "Gioi";
            else if(diem>9.5)
                loai = "Xuat sac";
            else
                loai = "Kem";
        }else{
            loai = "Khong xac dinh";
        }
        return loai;
    }
Tạo phương thức thực thi main
public static void main(String[] args){
}
Khởi tạo và đặt kiểu dữ liệu cho các biến
int num;
String ma;
String ten;
float diem;
Khởi tạo hàm nhận dữ liệu nhập từ bàn phím
Scanner sc = new Scanner(System.in);
Nhận những thông tin từ người dùng được nhập từ bàn phím
System.out.print("- Nhap so sinh vien: ");
num = sc.nextInt();
sinhvien a[] = new sinhvien[num];
for(int i=0; i<num; i++){
    System.out.println(">> Sinh vien thu: "+(i+1));
    a[i] = new sinhvien();
    System.out.print("- Nhap ma: ");
    ma = sc.next();
    a[i].setMa(ma);
    System.out.print("- Nhap ten: ");
    ten = sc.next();
    a[i].setTen(ten);
    System.out.print("- Nhap diem: ");
    diem = sc.nextFloat();
    a[i].setDiem(diem);
    sc.nextLine();
}
Hiển thị các thông tin đã qua xử lý ra màn hình
System.out.println("========= "+num+" SINH VIEN"+ " =========");
for(int i=0; i<num; i++) {
    System.out.println("Ma: "+a[i].getMa()+", Ten: "+a[i].getTen()+", Diem: "+a[i].getDiem()+", Loai: "+a[i].getLoai()+"\n-------------------------------------");
}
Đoạn code hoàn chỉnh cho bài toán xếp loại sinh viên này như sau
import java.util.Scanner;
public class baitap1 {
    public static void main(String[] args){
        int num;
        String ma;
        String ten;
        float diem;
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        try{
            System.out.print("- Nhap so sinh vien: ");
            num = sc.nextInt();
            sinhvien a[] = new sinhvien[num];
            for(int i=0; i<num; i++){
                System.out.println(">> Sinh vien thu: "+(i+1));
                a[i] = new sinhvien();
                System.out.print("- Nhap ma: ");
                ma = sc.next();
                a[i].setMa(ma);
                System.out.print("- Nhap ten: ");
                ten = sc.next();
                a[i].setTen(ten);
                System.out.print("- Nhap diem: ");
                diem = sc.nextFloat();
                a[i].setDiem(diem);
                sc.nextLine();
            }
            System.out.println("========= "+num+" SINH VIEN"+ " =========");
            for(int i=0; i<num; i++) {
                System.out.println("Ma: "+a[i].getMa()+", Ten: "+a[i].getTen()+", Diem: "+a[i].getDiem()+", Loai: "+a[i].getLoai()+"\n-------------------------------------");
            }
        }catch(Exception e) {
            System.out.println(">> Co loi xay ra roi! Huhu!");
        }
    }    
}
class sinhvien{
    private String ma;
    private String ten;
    private float diem;
    private String loai;
    public void setMa(String ma){
        this.ma = ma;
    }
    public String getMa(){
        return ma;
    }
    public void setTen(String ten){
        this.ten = ten;
    }
    public String getTen(){
        return ten;
    }
    public void setDiem(float diem){
        this.diem= diem;
    }
    public float getDiem (){
        return diem;
    }
    public String getLoai(){
        if(diem>=0&&diem<=10) {
            if(diem>=4&&diem<5.5)
                loai = "Yeu";
            else if(diem>=5.5&&diem<7)
                loai = "Trung binh";
            else if(diem>=7&&diem<8.5)    
                loai = "Kha";
            else if(diem>=8.5&&diem<9.5)    
                loai = "Gioi";
            else if(diem>9.5)
                loai = "Xuat sac";
            else
                loai = "Kem";
        }else{
            loai = "Khong xac dinh";
        }
        return loai;
    }
}

Chúc các bạn thành công và vui vẻ!

Chia sẻ
Nguyễn Lê Điệp

Nguyễn Lê Điệp

Có sở thích lập trình, viết lách nên đã từng tham gia ở một số diễn đàn, đến năm 2017 mới có điều kiện sáng lập ra Nguyễn Lê Điệp chấm Com. Được sinh ra ở Bình Định, đang học tập và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh...