© 2017

Chương trình hiển thị IP của một host được nhập từ bàn phím trong Java

NLD Code - Chương trình hiển thị IP của một host được nhập từ bàn phím trong java là một trong những ví dụ khá đơn giản khi học java trong phần học java.net...

Chương trình hiển thị IP của một host được nhập từ bàn phím trong java là một trong những ví dụ khá đơn giản khi học #java trong phần học #java.net.

In ra câu thông báo
System.out.print("\n - Nhap vao host: ");
Nhận giá trị được nhập từ bàn phím
Scanner sc = new Scanner(System.in);
String host = sc.nextLine();
Lấy tất cả thông tin được host được nhập từ bàn phím
InetAddress [] addrs = InetAddress.getAllByName(host);
Tạo vòng for để in ra hết các thông tin liên quan đến host
for(InetAddress addr : addrs){
    System.out.println("\n => IP: "+addr);
}
Bắt lổi khi thông tin được nhập không phải host
try{
}catch(UnknownHostException e){
}
Đoạn code hoàn chỉnh cho chương trình này như sau
import java.net.*;
import java.util.*;
public class GetHostIP{
    public static void main(String []args){
        System.out.print("\n - Nhap vao host: ");
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        String host = sc.nextLine();
        try{
            InetAddress [] addrs = InetAddress.getAllByName(host);
            for(InetAddress addr : addrs){
                System.out.println("\n => IP: "+addr);
            }
        }catch(UnknownHostException e){
            System.out.println("\n => Co loi xay ra: "+e);
        }
    }
}

Chúc các bạn thành công và vui vẻ! 

Chia sẻ
Nguyễn Lê Điệp

Nguyễn Lê Điệp

Có sở thích lập trình, viết lách nên đã từng tham gia ở một số diễn đàn, đến năm 2017 mới có điều kiện sáng lập ra Nguyễn Lê Điệp chấm Com. Được sinh ra ở Bình Định, đang học tập và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh...