© 2017

Chương trình tính tổng dãy số tự nhiên được nhập từ bàn phím trong Python

NLD Code - Chương trình tính tổng dãy số tự nhiên được nhập từ bàn phím trong Python. Chương trình khá đơn giản dành cho những bạn mới vào học lập trình với ngôn ngữ Python...

Chương trình tính tổng dãy số tự nhiên được nhập từ bàn phím trong Python. Chương trình khá đơn giản dành cho những bạn mới vào học lập trình với ngôn ngữ Python. Ví dụ: nhập 12345 sẽ cho ra kết quả là 15.

In ra câu thông báo nhập n

print("Nhập dãy số: ",end='')

Nhận giá trị nhập từ bàn phím

n=input()

Đếm chiều dài dãy số nhập vào

n_len=len(n)

Gán biến tổng lúc đầu

tong=0

Dùng vòng lặp for để tính tổng và in ra kết quả

for i in range(n_len):
    n_val=n[i]
    tong=tong+int(n_val)
print("Tổng của dãy số vừa nhập là: ",tong)

Chương trình hoàn chỉnh

## https://nguyenlediep.com

print("Nhập dãy số: ",end='')
n=input()
n_len=len(n)
tong=0
for i in range(n_len):
    n_val=n[i]
    tong=tong+int(n_val)
print("Tổng của dãy số vừa nhập là: ",tong)

# Chúc các bạn thành công!

Xem video hướng dẫn kèm giải thích tại đây

Chúc các bạn thành công và vui vẻ! cheeky
Chia sẻ
Nguyễn Lê Điệp

Nguyễn Lê Điệp

Có sở thích lập trình, viết lách nên đã từng tham gia ở một số diễn đàn, đến năm 2017 mới có điều kiện sáng lập ra Nguyễn Lê Điệp chấm Com. Được sinh ra ở Bình Định, đang học tập và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh...