© 2017

Viết chương trình kiểm tra số nguyên tố được nhập từ bàn phím trong Python

NLD Code - Viết chương trình kiểm tra số nguyên tố được nhập vào từ bàn phím trong Python. Theo như đã biết thì số nguyên tố là số chỉ có 2 ước số là 1 và chính nó và số đó phải lớn hơn 1.

Viết chương trình kiểm tra số nguyên tố được nhập vào từ bàn phím trong Python. Theo như Toán học thì số nguyên tố là số chỉ có 2 ước số là 1 và chính nó và số đó phải lớn hơn 1.

Gợi ý

  • Tạo một hàm để check số nguyên tố người dùng nhập vào nếu là 1 thì thông báo không phải số nguyên tố, nếu người dùng nhập vào số lớn hơn 1 thì kiểm ước số của số người dùng nhập vào sau đó check tổng ước số và đưa ra kết luận.

Tiến hành code

Tạo hàm để kiểm tra số nguyên tố với tham số x

def check_snt(x)

Nếu = 1 là số nguyên tố và ngược lại nếu = 0; gán biến check = 1 (là số nguyên tố)

check = 1

Kiểm tra số người dùng nhập vào nếu nhỏ hơn 2 thì trả check = 0

if(x<2):
  check = 0
  return check

Tạo vòng lặp for để kiểm tra ước số của số người dùng nhập vào

for c in range(2,x):
  if x % c == 0:
    check = 0
    break
return check

Đưa ra thông báo nhập số tự nhiên

x = int(input("Nhập số tự nhiên: "))

Truyền x vào hàm check_snt vừa viết

check = check_snt(x)

Kiểm tra kết quả sau khi hàm check_snt() trả về

if check == 1:
  print(x," là số nguyên tố")
else:
  print(x," không phải là số nguyên tố")

Chương trình hoàn chỉnh

# http://nguyenlediep.com

def check_snt(x):
  check = 1
  if(x<2):
    check = 0
    return check
  for c in range(2,x):
    if x % c == 0:
      check = 0
      break
  return check
x = int(input("Nhập số tự nhiên: "))
check = check_snt(x)
if check == 1:
  print(x," là số nguyên tố")
else:
  print(x," không phải là số nguyên tố")

print("\nhttp://nguyenlediep.com")

# Chúc các bạn thành công!

Kết quả

Chúc các bạn thành công và vui vẻ! cheeky
Chia sẻ
Nguyễn Lê Điệp

Nguyễn Lê Điệp

Có sở thích lập trình, viết lách nên đã từng tham gia ở một số diễn đàn, đến năm 2017 mới có điều kiện sáng lập ra Nguyễn Lê Điệp chấm Com. Được sinh ra ở Bình Định, đang học tập và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh...