© 2017

Tính diện tích đáy, diện tích xung quanh và thể tích hình trụ tròn trong Python

NLD Code - Tính diện tích đáy, diện tích xung quanh và thể tích hình trụ tròn trong Python - Hình trụ tròn là hình trụ có 2 đáy là hình tròn. Hình trụ tròn có 2 đáy là hình tròn bằng nhau và...

Tính diện tích đáy, diện tích xung quanh và thể tích hình trụ tròn trong #Python - Hình trụ tròn là hình trụ có 2 đáy là hình tròn. Hình trụ tròn có 2 đáy là hình tròn bằng nhau và song song với nhau. Nếu bạn suy luận 1 chút cũng có thể dựa vào diện tích hình tròn và chu vi hình tròn để suy ra các công thức tính thể tích hình tròn, diện tích xung quanh của hình trụ dễ dàng.

Khởi tạo và viết hàm tinh()

def tinh(r,h): 
    sday=r**2*math.pi 
    sxq=2*r*h*math.pi
    v=sday*h
    if r<0 or h<0:
        print "Ban nhap khong hop le"
    else: 
        print "Dien tich day la:",sday
        print "Dien tich xung quanh la:",sxq
        print "The tich la:",v

Viết hàm main để nhận các giá trị và gọi hàm tinh()

if __name__=="__main__": 
    r=float(raw_input("Nhap ban kinh: "))
    h=float(raw_input("Nhap chieu cao: "))
    tinh(r,h)

Code hoàn chỉnh cho bài tính này sẽ là

## https://nguyenlediep.com
import math
def tinh(r,h): 
    sday=r**2*math.pi 
    sxq=2*r*h*math.pi
    v=sday*h
    if r<0 or h<0:
        print "Ban nhap khong hop le"
    else: 
        print "Dien tich day la:",sday
        print "Dien tich xung quanh la:",sxq
        print "The tich la:",v
if __name__=="__main__": 
    r=float(raw_input("Nhap ban kinh: "))
    h=float(raw_input("Nhap chieu cao: "))
    tinh(r,h)
Chúc các bạn thành công và vui vẻ! cheeky
Chia sẻ
Nguyễn Lê Điệp

Nguyễn Lê Điệp

Có sở thích lập trình, viết lách nên đã từng tham gia ở một số diễn đàn, đến năm 2017 mới có điều kiện sáng lập ra Nguyễn Lê Điệp chấm Com. Được sinh ra ở Bình Định, đang học tập và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh...