© 2017

Viết code in tên file hiện tại lên trình duyệt trong PHP

NLD Code - Viết code in tên file hiện tại lên trình duyệt trong PHP. Bài viết này giúp bạn lấy được tên của một file hiện hành (file đang chạy code để hiển thị nội dung cho bạn xem trên trình duyệt).

Viết code in tên file hiện tại lên trình duyệt trong PHP. Bài viết này giúp bạn lấy được tên của một file hiện hành (file đang chạy code để hiển thị nội dung cho bạn xem trên trình duyệt).

Câu hỏi

  • Viết code để hiển thị tên file hiện tại đang chạy code. Ví dụ bạn đang vào chạy file test.php để hiển thị nội dung cho người dùng xem trên trình duyệt thì nó sẽ in ra tên test.php.

Gợi ý

  • Sử dụng hàm basename($_SERVER['PHP_SELF']);

Tiến hành code

Tạo file tên test.php và code HTML

<!DOCTYPE html>
<html lang="vi-VN">
    <head>
        <meta charset="utf-8" />
        <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=Edge,chrome=1" />
        <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, maximum-scale=1">
        <title>Viết code in tên file hiện tại lên trình duyệt trong PHP</title>
    </head>
    <body>

    </body>
</html>

Gán tên file hiện tại vào biến current_file_name

$current_file_name = basename($_SERVER['PHP_SELF']);

In ra tên file hiện tại lên trình duyệt

echo "Tên file hiện tại là: $current_file_name;

Code hoàn chỉnh

<!-- http://nguyenlediep.com -->

<!DOCTYPE html>
<html lang="vi-VN">
    <head>
        <meta charset="utf-8" />
        <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=Edge,chrome=1" />
        <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, maximum-scale=1">
        <title>Viết code in tên file hiện tại lên trình duyệt trong PHP</title>
    </head>
    <body>
    <?php
        $current_file_name = basename($_SERVER['PHP_SELF']);
        echo "Tên file hiện tại là: $current_file_name<br/>>>>>> www.nldc.vn <<<<<";
    ?> 
    </body>
</html>

Kết quả

  • Lưu PHP code trên thành file có tên là test.php, sau đó mở trình duyệt và gõ địa chỉ http://localhost:303/test.php sẽ cho kết quả:
Chúc các bạn thành công và vui vẻ! 
Chia sẻ
Nguyễn Lê Điệp

Nguyễn Lê Điệp

Có sở thích lập trình, viết lách nên đã từng tham gia ở một số diễn đàn, đến năm 2017 mới có điều kiện sáng lập ra Nguyễn Lê Điệp chấm Com. Được sinh ra ở Bình Định, đang học tập và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh...