© 2017

Viết code lấy hệ điều hành (PHP_OS) máy chủ hiện tại trong PHP

NLD Code - Viết code lấy hệ điều hành (PHP_OS) máy chủ hiện tại trong PHP. Để lấy thông tin mà máy chủ PHP chạy trên hệ điều hành là Windows hoặc các hệ điều hành khác.

Viết code lấy hệ điều hành (PHP_OS) máy chủ hiện tại trong PHP. Để lấy thông tin mà máy chủ PHP chạy trên hệ điều hành là Windows hoặc các hệ điều hành khác..

Câu hỏi

  • Viết code lấy hệ điều hành (PHP_OS) máy chủ hiện tại trong PHP.

Gợi ý

  • Sử dụng hàm php_os() có sẵn trong PHP.

Tiến hành code

Tạo file tên PHPOS.php và code HTML

<!DOCTYPE html>
<html lang="vi-VN">
    <head>
        <meta charset="utf-8" />
        <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=Edge,chrome=1" />
        <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, maximum-scale=1">
        <title>Viết code lấy hệ điều hành (PHP_OS) máy chủ hiện tại trong PHP</title>
    </head>
    <body>
    
    </body>
</html>

In đầy đủ các thông tin liên quan đến hệ điều hành mà máy chủ PHP đang sử dụng

echo php_uname();

Sử dụng lệnh if với hàm PHP_OS() để kiểm tra hệ điều hành

if(strtoupper(substr(PHP_OS, 0, 3)) === 'WIN'){

}

Nếu điều kiện bên trên là thỏa mãn thì ta in ra hệ điều hành là Windows

echo 'Server đang sử dụng là Windows!';

Ngược lại điều kiện bên trên chúng ta in ra không phải hệ điều hành Windows

echo 'Đây không phải là Server đang sử dụng Windows!';

Code hoàn chỉnh

<!-- http://nguyenlediep.com -->

<!DOCTYPE html>
<html lang="vi-VN">
    <head>
        <meta charset="utf-8" />
        <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=Edge,chrome=1" />
        <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, maximum-scale=1">
        <title>Viết code lấy hệ điều hành (PHP_OS) máy chủ hiện tại trong PHP</title>
    </head>
    <body>
    <?php
        echo php_uname()."<br/>";
        if(strtoupper(substr(PHP_OS, 0, 3)) === 'WIN'){
            echo 'Server đang sử dụng là Windows!<br/>';
        }else{
            echo 'Đây không phải là Server đang sử dụng Windows!<br/>';
        }
        echo ">>>>>> www.nldc.vn <<<<<";
    ?>
    </body>
</html>

Kết quả

  • Lưu PHP code trên thành file có tên là PHPOS.php, sau đó mở trình duyệt và gõ địa chỉ http://localhost:303/PHPOS.php sẽ cho kết quả:
Chia sẻ
Nguyễn Lê Điệp

Nguyễn Lê Điệp

Có sở thích lập trình, viết lách nên đã từng tham gia ở một số diễn đàn, đến năm 2017 mới có điều kiện sáng lập ra Nguyễn Lê Điệp chấm Com. Được sinh ra ở Bình Định, đang học tập và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh...