© 2017

Viết code lấy thư mục gốc chứa file hiện tại trong PHP

NLD Code - Viết code lấy thư mục gốc chứa file hiện tại trong PHP. Để lấy được đường dẫn (thư mục gốc) mà file hiện tại đang thực thi chúng ta sử dụng hàm getenv().

Viết code lấy thư mục gốc chứa file hiện tại trong PHP. Để lấy được đường dẫn (thư mục gốc) mà file hiện tại đang thực thi chúng ta sử dụng hàm getenv().

Câu hỏi

  • Viết code lấy thư mục gốc chứa file hiện tại trong PHP.

Gợi ý

  • Sử dụng hàm getenv() có sẵn trong PHP.

Tiến hành code

Tạo file tên GetENV.php và code HTML

<!DOCTYPE html>
<html lang="vi-VN">
    <head>
        <meta charset="utf-8" />
        <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=Edge,chrome=1" />
        <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, maximum-scale=1">
        <title>Viết code lấy thư mục gốc chứa file hiện tại trong PHP</title>
    </head>
    <body>
    
    </body>
</html>

Gán biến $document_root và sử dụng hàm getenv('DOCUMENT_ROOT') để lấy đường dẫn thư mục chứa file đang thực thi

$document_root = getenv('DOCUMENT_ROOT');

In đường dẫn thư mục chứa file đang thực thi

echo 'Thư mục gốc là: '.$document_root;

Code hoàn chỉnh

<!-- http://nguyenlediep.com -->

<!DOCTYPE html>
<html lang="vi-VN">
    <head>
        <meta charset="utf-8" />
        <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=Edge,chrome=1" />
        <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, maximum-scale=1">
        <title>Viết code lấy thư mục gốc chứa file hiện tại trong PHP</title>
    </head>
    <body>
    <?php
        $document_root = getenv('DOCUMENT_ROOT');
        echo 'Thư mục gốc là: '.$document_root."<br/>";
        echo ">>>>>> www.nldc.vn <<<<<";
    ?>
    </body>
</html>

Kết quả

  • Lưu PHP code trên thành file có tên là GetENV.php, sau đó mở trình duyệt và gõ địa chỉ http://localhost:303/GetENV.php sẽ cho kết quả:
Chia sẻ
Nguyễn Lê Điệp

Nguyễn Lê Điệp

Có sở thích lập trình, viết lách nên đã từng tham gia ở một số diễn đàn, đến năm 2017 mới có điều kiện sáng lập ra Nguyễn Lê Điệp chấm Com. Được sinh ra ở Bình Định, đang học tập và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh...