© 2017

Viết code để kiểm tra giao thức của trang web là http hay là https trong PHP

NLD Code - Viết code để kiểm tra giao thức của trang web là http hay là https trong PHP. Giao thức http là kiểu giao thức kém bảo mật hơn giao thức https vì https có Secure nên giao tiếp an toàn qua internet.

Viết code để kiểm tra giao thức của trang web là http hay là https trong PHP. Giao thức http là kiểu giao thức kém bảo mật hơn giao thức https vì https có Secure nên giao tiếp an toàn qua internet.

Câu hỏi

  • Viết một đoạn code để kiểm tra giao thức của trang web là http hay là https trong PHP.

Gợi ý

  • Sử dụng hàm $_SERVER[] có sẵn trong PHP;

Tiến hành code

Tạo file tên protocol.php và code HTML

<!DOCTYPE html>
<html lang="vi-VN">
    <head>
        <meta charset="utf-8" />
        <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=Edge,chrome=1" />
        <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, maximum-scale=1">
        <title>Viết code để kiểm tra giao thức của trang web là http hay là https trong PHP</title>
    </head>
    <body>
    
    </body>
</html>

Gán biến $protocol là giao thức lấy được từ trang web

$protocol = $_SERVER['HTTPS'];

Kiểm tra biến $protocol được trả về nếu không rỗng thì in ra

if(!empty($protocol)){
    echo 'Trang được giao tiếp là https.';
}

Ngược lại nếu trả về là rỗng thì in ra

else{
    echo 'Trang được giao tiếp là http.';
}

Code hoàn chỉnh

<!-- http://nguyenlediep.com -->

<!DOCTYPE html>
<html lang="vi-VN">
    <head>
        <meta charset="utf-8" />
        <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=Edge,chrome=1" />
        <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, maximum-scale=1">
        <title>Viết code để kiểm tra giao thức của trang web là http hay là https trong PHP</title>
    </head>
    <body>
    <?php
        $protocol = $_SERVER['HTTPS'];
        if(!empty($protocol)){
            echo 'Trang được giao tiếp là https.';
        }
        else{
            echo 'Trang được giao tiếp là http.';
        }
        echo ">>>>>> www.nldc.vn <<<<<";
    ?>
    </body>
</html>

Kết quả

  • Lưu PHP code trên thành file có tên là protocol.php, sau đó mở trình duyệt và gõ địa chỉ http://localhost:303/protocol.php sẽ cho kết quả:
Chúc các bạn thành công và vui vẻ!
Chia sẻ
Nguyễn Lê Điệp

Nguyễn Lê Điệp

Có sở thích lập trình, viết lách nên đã từng tham gia ở một số diễn đàn, đến năm 2017 mới có điều kiện sáng lập ra Nguyễn Lê Điệp chấm Com. Được sinh ra ở Bình Định, đang học tập và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh...