© 2017

Viết code hiển thị các số chia hết cho 5 trong khoảng 151 - 201

NLD Code - Viết code hiển thị các số chia hết cho 5 trong khoảng 151 - 201. Để giải bài toán trên có thể sử dụng hàm for của PHP nhưng ở bài viết này sẽ sử dụng hàm range().

Viết code hiển thị các số chia hết cho 5 trong khoảng 151 - 201. Để giải bài toán trên có thể sử dụng hàm for của PHP nhưng ở bài viết này sẽ sử dụng hàm range().

Câu hỏi

  • Viết code hiển thị các số chia hết cho 5 trong khoảng 151 - 201.

Gợi ý

  • Sử dụng hàm range() có sẵn trong PHP.

Tiến hành code

Tạo file tên DivisibleBy5.php và code HTML

<!DOCTYPE html>
<html lang="vi-VN">
    <head>
        <meta charset="utf-8" />
        <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=Edge,chrome=1" />
        <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, maximum-scale=1">
        <title>Viết code hiển thị các số chia hết cho 5 trong khoảng 151 - 201</title>
    </head>
    <body>
    
    </body>
</html>

Sử dụng hàm range() từ 151 đến 201 với bước nhảy là 5 để lấy các số chia hết cho 5

range(151, 201, 5)

Dùng hàm implode() để nối các số chia hết cho 5 và phân tách bởi dấy phảy (,)

implode(", ",range(151, 201, 5));

In ra các số chia hết cho 5 khoảng từ 151 đến 201

echo implode(", ",range(151, 201, 5));

Code hoàn chỉnh

<!-- http://nguyenlediep.com -->

<!DOCTYPE html>
<html lang="vi-VN">
    <head>
        <meta charset="utf-8" />
        <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=Edge,chrome=1" />
        <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, maximum-scale=1">
        <title>Viết code hiển thị các số chia hết cho 5 trong khoảng 151 - 201</title>
    </head>
    <body>
    <?php
        echo "Các số chia hết cho 5: <br/>".implode(", ",range(151, 201, 5))."<br/>";
        echo ">>>>>> www.nldc.vn <<<<<";
    ?>
    </body>
</html>

Kết quả

  • Lưu PHP code trên thành file có tên là DivisibleBy5.php, sau đó mở trình duyệt và gõ địa chỉ http://localhost:303/DivisibleBy5.php sẽ cho kết quả:
Chia sẻ
Nguyễn Lê Điệp

Nguyễn Lê Điệp

Có sở thích lập trình, viết lách nên đã từng tham gia ở một số diễn đàn, đến năm 2017 mới có điều kiện sáng lập ra Nguyễn Lê Điệp chấm Com. Được sinh ra ở Bình Định, đang học tập và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh...