© 2017

Viết code lấy phiên bản PHP (PHPVersion) hiện tại trong PHP

NLD Code - Viết code lấy phiên bản PHP (PHPVersion) hiện tại trong PHP. Để biết máy chủ của bạn đang chạy phiên bản PHP nào thì cần dùng hàm có sẵn trong PHP đó là PHPVersion.

Viết code lấy phiên bản PHP (PHPVersion) hiện tại trong PHP. Để biết máy chủ của bạn đang chạy phiên bản PHP nào thì cần dùng hàm có sẵn trong PHP đó là PHPVersion.

Câu hỏi

  • Viết code lấy phiên bản (PHPVersion) hiện tại trong PHP.

Gợi ý

  • Sử dụng hàm PHPVersion có sẵn trong PHP.

Tiến hành code

Tạo file tên PHPVersion.php và code HTML

<!DOCTYPE html>
<html lang="vi-VN">
    <head>
        <meta charset="utf-8" />
        <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=Edge,chrome=1" />
        <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, maximum-scale=1">
        <title>Viết code lấy phiên bản (PHPVersion) hiện tại trong PHP</title>
    </head>
    <body>
    
    </body>
</html>

Chúng ta sử dụng hàm PHPVersion để in ra thông tin về phiên bản PHP máy chủ đang chạy

echo 'Phiên bản PHP hiện tại: '.phpversion();

Code hoàn chỉnh

<!-- http://nguyenlediep.com -->

<!DOCTYPE html>
<html lang="vi-VN">
    <head>
        <meta charset="utf-8" />
        <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=Edge,chrome=1" />
        <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, maximum-scale=1">
        <title>Viết code lấy phiên bản (PHPVersion) hiện tại trong PHP</title>
    </head>
    <body>
    <?php
        echo 'Phiên bản PHP hiện tại: '.phpversion()."<br/>";  
        echo ">>>>>> www.nldc.vn <<<<<";
    ?>
    </body>
</html>

Kết quả

  • Lưu PHP code trên thành file có tên là PHPVersion.php, sau đó mở trình duyệt và gõ địa chỉ http://localhost:303/PHPVersion.php sẽ cho kết quả:
Chia sẻ
Nguyễn Lê Điệp

Nguyễn Lê Điệp

Có sở thích lập trình, viết lách nên đã từng tham gia ở một số diễn đàn, đến năm 2017 mới có điều kiện sáng lập ra Nguyễn Lê Điệp chấm Com. Được sinh ra ở Bình Định, đang học tập và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh...