© 2017

Viết code đếm số dòng (Count) của một file trong PHP

NLD Code - Viết code đếm số dòng (Count) của một file trong PHP. Chúng ta sử dụng hàm count có sẵn để đếm số dòng có được trong file (tập tin) hiện hành đang chạy.

Viết code đếm số dòng (Count) của một file trong PHP. Chúng ta sử dụng hàm count có sẵn để đếm số dòng có được trong file (tập tin) hiện hành đang chạy.

Câu hỏi

  • Viết code đếm số dòng (Count) của một file trong PHP.

Gợi ý

  • Sử dụng hàm count có sẵn trong PHP;

Tiến hành code

Tạo file tên CountLine.php và code HTML

<!DOCTYPE html>
<html lang="vi-VN">
    <head>
        <meta charset="utf-8" />
        <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=Edge,chrome=1" />
        <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, maximum-scale=1">
        <title>Viết code đếm số dòng (Count) của một file trong PHP</title>
    </head>
    <body>
    
    </body>
</html>

Gán biến $file để lấy đường dẫn hiện tại đến file. Sử dụng hàm basename().

$file = basename($_SERVER['PHP_SELF']);

Gán biến $line_number để đếm số dòng của file. Sử dụng hàm count() và file().

$line_number = count(file($file));

In ra số dòng và đường dẫn của file hiện tại

echo "Có $line_number dòng trong $file"."<br/>";

Code hoàn chỉnh

<!-- http://nguyenlediep.com -->

<!DOCTYPE html>
<html lang="vi-VN">
    <head>
        <meta charset="utf-8" />
        <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=Edge,chrome=1" />
        <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, maximum-scale=1">
        <title>Viết code đếm số dòng (Count) của một file trong PHP</title>
    </head>
    <body>
    <?php
        $file = basename($_SERVER['PHP_SELF']);
        $line_number = count(file($file));
        echo "Có $line_number dòng trong $file"."<br/>";
        echo ">>>>>> www.nldc.vn <<<<<";
    ?>
    </body>
</html>

Kết quả

  • Lưu PHP code trên thành file có tên là CountLine.php, sau đó mở trình duyệt và gõ địa chỉ http://localhost:303/CountLine.php sẽ cho kết quả:
Chia sẻ
Nguyễn Lê Điệp

Nguyễn Lê Điệp

Có sở thích lập trình, viết lách nên đã từng tham gia ở một số diễn đàn, đến năm 2017 mới có điều kiện sáng lập ra Nguyễn Lê Điệp chấm Com. Được sinh ra ở Bình Định, đang học tập và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh...