© 2017

Viết code lấy thời gian chỉnh sửa lần cuối của trang web trong PHP

NLD Code - Viết code lấy thời gian chỉnh sửa lần cuối của trang web trong PHP. Để lấy được thời gian chỉnh sửa lần cuối sử dụng hàm getlastmod() có sẵn trong PHP.

Viết code lấy thời gian chỉnh sửa lần cuối của trang web trong PHP. Để lấy được thời gian chỉnh sửa lần cuối sử dụng hàm getlastmod() có sẵn trong PHP.

Câu hỏi

  • Viết code lấy thời gian chỉnh sửa lần cuối của trang web trong PHP.

Gợi ý

  • Sử dụng hàm getlastmod() có sẵn trong PHP.

Tiến hành code

Tạo file tên GetLastMod.php và code HTML

<!DOCTYPE html>
<html lang="vi-VN">
    <head>
        <meta charset="utf-8" />
        <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=Edge,chrome=1" />
        <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, maximum-scale=1">
        <title>Viết code lấy thời gian chỉnh sửa lần cuối của trang web trong PHP</title>
    </head>
    <body>
    
    </body>
</html>

Dùng hàm getlastmod() để lấy thông tin chỉnh sửa và in ra thời gian chỉnh sửa

echo "Thời gian chỉnh sửa lần cuối: ".date("F d Y H:i:s.",getlastmod());

Code hoàn chỉnh

<!-- http://nguyenlediep.com -->

<!DOCTYPE html>
<html lang="vi-VN">
    <head>
        <meta charset="utf-8" />
        <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=Edge,chrome=1" />
        <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, maximum-scale=1">
        <title>Viết code lấy thời gian chỉnh sửa lần cuối của trang web trong PHP</title>
    </head>
    <body>
    <?php
        echo "Thời gian chỉnh sửa lần cuối: ".date("F d Y H:i:s.",getlastmod())."<br/>";
        echo ">>>>>> www.nldc.vn <<<<<";
    ?>
    </body>
</html>

Kết quả

  • Lưu PHP code trên thành file có tên là GetLastMod.php, sau đó mở trình duyệt và gõ địa chỉ http://localhost:303/GetLastMod.php sẽ cho kết quả:
Chia sẻ
Nguyễn Lê Điệp

Nguyễn Lê Điệp

Có sở thích lập trình, viết lách nên đã từng tham gia ở một số diễn đàn, đến năm 2017 mới có điều kiện sáng lập ra Nguyễn Lê Điệp chấm Com. Được sinh ra ở Bình Định, đang học tập và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh...