© 2017

Viết code tạo mảng, in mảng dưới dạng list trong PHP

NLD Code - Viết code tạo mảng, in mảng dưới dạng list trong PHP. Cú pháp khai báo mảng và tạo mảng $tên_biến = array('phần tử 1', 'phần tử 2', 'phần tử 3', '...')

Viết code tạo mảng, in mảng dưới dạng list trong PHP. Cú pháp khai báo mảng và tạo mảng $tên_biến = array('phần tử 1',  'phần tử 2', 'phần tử 3', '...').

Câu hỏi

  • Viết code tạo mảng, in mảng dưới dạng list trong PHP.

Gợi ý

  • Sử dụng hàm array() có sẵn trong PHP.

Tiến hành code

Tạo file tên Array.php và code HTML

<!DOCTYPE html>
<html lang="vi-VN">
    <head>
        <meta charset="utf-8" />
        <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=Edge,chrome=1" />
        <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, maximum-scale=1">
        <title>Viết code tạo mảng, in mảng dưới dạng list trong PHP</title>
    </head>
    <body>
    
    </body>
</html>

Khai báo và tạo mảng với 5 phần tử

$elements = array('Phần tử 1', 'Phần tử 2', 'Phần tử 3', 'Phần tử 4', 'Phần tử 5');

Chạy vòng lặp foreach để in ra các phần tử có trong mảng

foreach ($elements as $element){
    echo "$element,  ";
}

Chạy vòng lặp foreach để in ra các phần tử có trong mảng dạng list

foreach ($elements as $list){
    echo "<li>$list</li>";
}

Code hoàn chỉnh

<!-- http://nguyenlediep.com -->

<!DOCTYPE html>
<html lang="vi-VN">
    <head>
        <meta charset="utf-8" />
        <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=Edge,chrome=1" />
        <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, maximum-scale=1">
        <title>Viết code tạo mảng, in mảng dưới dạng list trong PHP</title>
    </head>
    <body>
    <?php
        $elements = array('Phần tử 1', 'Phần tử 2', 'Phần tử 3', 'Phần tử 4', 'Phần tử 5');
        foreach ($elements as $element){
            echo "$element,  ";
        }
        echo "<ul>";
        foreach ($elements as $list){
            echo "<li>$list</li>";
        }
        echo "</ul>";
        echo ">>>>>> www.nldc.vn <<<<<";
    ?>
    </body>
</html>

Kết quả

  • Lưu PHP code trên thành file có tên là Array.php, sau đó mở trình duyệt và gõ địa chỉ http://localhost:303/Array.php sẽ cho kết quả:
Chia sẻ
Nguyễn Lê Điệp

Nguyễn Lê Điệp

Có sở thích lập trình, viết lách nên đã từng tham gia ở một số diễn đàn, đến năm 2017 mới có điều kiện sáng lập ra Nguyễn Lê Điệp chấm Com. Được sinh ra ở Bình Định, đang học tập và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh...