© 2017

Một số bài tập câu lệnh select có lời giải trong SQL phần 1

NLD Code - Một số bài tập câu lệnh select có lời giải trong SQL phần 1. Bài viết này hướng tới những dạng câu select với những điều kiện cơ bản như where in, where between.

Một số bài tập câu lệnh select có lời giải trong SQL phần 1. Bài viết này hướng tới những dạng câu select với những điều kiện cơ bản như where in, where between.

Đề bài

Cho bảng dữ liệu với tên TinhThanh như sau:

TenTinhThanh ZipCode DienTich DanSo VungMien
Thành phố Hồ Chí Minh 700000 2.095,39 9.166.800 Miền Nam
Bình Định 590000 6.066,4 1.508.300 Miền Trung
Bình Phước 830000 6.873,56 1.024.300 Miền Nam
Bình Dương 820000 2.694,64 2.596.800 Miền Nam
Đồng Nai 810000 5.863,62 3.169.100 Miền Nam
Hà Nội 100000 3.359,82 8.330.800 Miền Bắc

Câu hỏi/Lời giải

Câu hỏi 1:

  • Hiển thị các thông tin tên Tỉnh Thành, Diện tích và Dân số của tất cả các tỉnh

Lời giải câu hỏi 1:

select TenTinhThanh, DienTich, DanSo from TinhThanh

Câu hỏi 2:

  • Hiển thị thuộc tính DanSo của tỉnh thành có trường TenTinhThanh là Bình Định

Lời giải câu hỏi 2:

select DanSo from TinhThanh where TenTinhThanh = 'Bình Định'

Câu hỏi 3:

  • Hiển thị tên của tất cả các tỉnh có dân số nhiều hơn 3 triệu người

Lời giải câu hỏi 3:

select TenTinhThanh from TinhThanh where DanSo > 3000000

Câu hỏi 4:

  • Hiển thị thông tin các trường TenTinhThanh, DienTich của các tỉnh thành có TenTinhThanh là một trong các tỉnh: Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh và Bình Phước

Lời giải câu hỏi 4:

select TenTinhThanh, DienTich from TinhThanh where TenTinhThanh in ('Bình Dương', 'Thành phố Hồ Chí Minh', 'Bình Phước')

Câu hỏi 5:

  • Sử dụng từ khóa between để hiển thị tên Tỉnh Thành và ZipCode của các tỉnh có ZipCode nằm trong khoảng từ 100000 đến 700000

Lời giải câu hỏi 5:

select TenTinhThanh, ZipCode from TinhThanh where area between 100000 and 700000
Chia sẻ
Nguyễn Lê Điệp

Nguyễn Lê Điệp

Có sở thích lập trình, viết lách nên đã từng tham gia ở một số diễn đàn, đến năm 2017 mới có điều kiện sáng lập ra Nguyễn Lê Điệp chấm Com. Được sinh ra ở Bình Định, đang học tập và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh...