© 2017

Một số bài tập câu lệnh select có lời giải trong SQL phần 2

NLD Code - Một số bài tập câu lệnh select có lời giải trong SQL phần 2. Bài viết hướng tới những dạng câu select bình quân, điều kiện where or, where like, where xor.

Một số bài tập câu lệnh select có lời giải trong SQL phần 2. Bài viết hướng tới những dạng câu select bình quân, điều kiện where or, where like, where xor.

Đề bài

Cho bảng dữ liệu TinhThanh như sau:

TenTinhThanh ZipCode DienTich DanSo VungMien
Thành phố Hồ Chí Minh 700000 2.095,39 9.166.800 Miền Nam
Bình Định 590000 6.066,4 1.508.300 Miền Trung
Bình Phước 830000 6.873,56 1.024.300 Miền Nam
Bình Dương 820000 2.694,64 2.596.800 Miền Nam
Đồng Nai 810000 5.863,62 3.169.100 Miền Nam
Hà Nội 100000 3.359,82 8.330.800 Miền Bắc

Câu hỏi/Lời giải

Câu hỏi 1:

  • Hiển thị tên tỉnh thành, dân số bình quân trên diện tích của các tỉnh có dân số nhiều hơn 3 triệu người

Lời giải câu hỏi 1:

select TenTinhThanh, DanSo/DienTich from TinhThanh where DanSo > 3000000

Câu hỏi 2:

  • Hiển thị tên tỉnh thành, số dân đơn vị triệu người của các tỉnh thành thuộc miền Trung

Lời giải câu hỏi 2:

select TenTinhThanh, DanSo/1000000 from TinhThanh where VungMien = 'Miền Trung'

Câu hỏi 3:

  • Hiển thị tên tỉnh thành, dân số và diện tích của các tỉnh thỏa mãn chỉ 1 trong 2 điều kiện: dân số nhiều hơn 3 triệu dân hoặc có diện tích lớn 3 ngàn km2

Lời giải câu hỏi 3:

select TenTinhThanh, DanSo, DienTich from TinhThanh where DanSo > 3000000 xor DienTich > 3000

Câu hỏi 4:

  • Hiển thị tên tỉnh thành các tỉnh có tên tỉnh thành chứa chữ Bình

Lời giải câu hỏi 4:

select TenTinhThanh from TinhThanh where TenTinhThanh like '%Bình%'

Câu hỏi 5:

  • Hiển thị tên tỉnh thành, dân số và diện tích của các tỉnh có dân số nhiều hơn 3 triệu dân hoặc có diện tích lớn hơn 3 ngàn km2

Lời giải câu hỏi 5:

select TenTinhThanh, DanSo, DienTich from TinhThanh where DanSo > 3000000 or DienTich > 3000
Chia sẻ
Nguyễn Lê Điệp

Nguyễn Lê Điệp

Có sở thích lập trình, viết lách nên đã từng tham gia ở một số diễn đàn, đến năm 2017 mới có điều kiện sáng lập ra Nguyễn Lê Điệp chấm Com. Được sinh ra ở Bình Định, đang học tập và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh...