© 2017

Những câu lệnh thao tác cơ bản trên cơ sở dữ liệu SQL phần 1

NLD Code - Những câu lệnh thao tác cơ bản trên cơ sở dữ liệu SQL phần 1. Tạo Create database, Xóa Drop database, Sửa Alter database, Sử dụng Use database, Thu hẹp shrinkdatabase.

Những câu lệnh thao tác cơ bản trên cơ sở dữ liệu SQL phần 1. Tạo Create database, Xóa Drop database, Sửa Alter database, Sử dụng Use database, Thu hẹp shrinkdatabase.

Tạo cơ sở dữ liệu (create database):

create database QuanLyTaiSan

Sử dụng cơ sở dữ liệu (use database):

use QuanLyTaiSan

Xóa cơ sở dữ liệu (drop database):

drop database QuanLyTaiSan

Sửa các thông tin của cơ sở dữ liệu (alter database):

alter database QuanLyTaiSan name = QLTS

Thu hẹp cơ sở dữ liệu (shrinkdatabase):

dbcc shrinkdatabase (QuanLyTaiSan, 10)
Chia sẻ
Nguyễn Lê Điệp

Nguyễn Lê Điệp

Có sở thích lập trình, viết lách nên đã từng tham gia ở một số diễn đàn, đến năm 2017 mới có điều kiện sáng lập ra Nguyễn Lê Điệp chấm Com. Được sinh ra ở Bình Định, đang học tập và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh...