© 2017

Một số bài tập câu lệnh select có lời giải trong SQL phần 5

NLD Code - Một số bài tập câu lệnh select có lời giải trong SQL phần 5. Bài viết hướng tới những dạng câu select điều kiện where in, where and, or, like, >=, <, =.

Một số bài tập câu lệnh select có lời giải trong SQL phần 5. Bài viết hướng tới những dạng câu select điều kiện where in, where and, or, like, >=, <, =.

Đề bài

Cho bảng dữ liệu TinhThanh như sau:

TenTinhThanh ZipCode DienTich DanSo VungMien
Thành phố Hồ Chí Minh 700000 2.095,39 9.166.800 Miền Nam
Bình Định 590000 6.066,4 1.508.300 Miền Trung
Bình Phước 830000 6.873,56 1.024.300 Miền Nam
Bình Dương 820000 2.694,64 2.596.800 Miền Nam
Đồng Nai 810000 5.863,62 3.169.100 Miền Nam
Hà Nội 100000 3.359,82 8.330.800 Miền Bắc

Câu hỏi/Lời giải

Câu hỏi 1:

  • Hiển thị thông tin các tỉnh thành có tên sau: Bình Định, Đồng Nai, Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh

Lời giải câu hỏi 1:

select * from TinhThanh where TenTinhThanh in ('Bình Định', 'Đồng Nai','Bình Dương','Thành phố Hồ Chí Minh')

Câu hỏi 2:

  • Hiển thị thông tin có tên tỉnh thành với giá trị Bình

Lời giải câu hỏi 2:

select * from TinhThanh where TenTinhThanh like 'Bình %'

Câu hỏi 3:

  • Hiển thị thông tin tỉnh thành có dân số 9.166.800 ở miền nam và tên tỉnh thành có dân số 1.508.300 ở miền trung

Lời giải câu hỏi 3:

select * from TinhThanh where DanSo = 9166800 and VungMien = 'Miền Nam' or DanSo = 1508300 and VungMien = 'Miền Trung'

Câu hỏi 4:

  • Hiển thị thông tin của những tỉnh thành ở miền nam, ngoại trừ ZipCode 700000 và 830000

Lời giải câu hỏi 4:

select * from TinhThanh where VungMien = 'Miền Nam' and ZipCode not in ('700000','830000')

Câu hỏi 5:

  • Hiển thị thông tin của những tỉnh thành ở miền Nam có dân số nhỏ hơn 3.169.100 và những tỉnh thành ở miền trung có dân số từ 1.509.300 trở lên

Lời giải câu hỏi 5:

select * from TinhThanh where DanSo < 3169100 and VungMien = 'Miền Nam' or DanSo >= 1509300 and VungMien = 'Miền Trung'
Chia sẻ
Nguyễn Lê Điệp

Nguyễn Lê Điệp

Có sở thích lập trình, viết lách nên đã từng tham gia ở một số diễn đàn, đến năm 2017 mới có điều kiện sáng lập ra Nguyễn Lê Điệp chấm Com. Được sinh ra ở Bình Định, đang học tập và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh...