© 2017

Những câu lệnh thao tác cơ bản trên cơ sở dữ liệu SQL phần 3

NLD Code - Những câu lệnh thao tác cơ bản trên cơ sở dữ liệu SQL phần 3. Insert values, insert select, select into, delete record, truncate, update record.......

Những câu lệnh thao tác cơ bản trên cơ sở dữ liệu SQL phần 3. Insert values, insert select, select into, delete record, truncate, update record.

Thêm các bản ghi vào bảng (insert values):

insert into TaiSan(MaTS, TenTS, MaHang) values(1, N'Laptop Dell i7', 1)

Thêm các bản ghi từ bảng khác vào bảng (insert select):

select MaTS, TenTS, MaHang from TaiSan
insert into DonGia
select MaNV, TenNV, MaHang from NhanVien

Đưa kết quả lựa chọn vào bảng mới (select into):

select MaTS, TenTS, Gia TaiSanCao
from TaiSan
where Gia > 7000000

Xóa các bản ghi từ bảng (delete):

delete from TaiSan where MaTS=1234

Xóa toàn bộ bản ghi của bảng (truncate):

truncate table TaiSan

Sửa các bản ghi trong bảng (update):

update TaiSan set TenTS = N'Laptop Dell i9'
where MaTS < 4
Chia sẻ
Nguyễn Lê Điệp

Nguyễn Lê Điệp

Có sở thích lập trình, viết lách nên đã từng tham gia ở một số diễn đàn, đến năm 2017 mới có điều kiện sáng lập ra Nguyễn Lê Điệp chấm Com. Được sinh ra ở Bình Định, đang học tập và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh...