© 2017

Những câu lệnh thao tác cơ bản trên cơ sở dữ liệu SQL phần 4

NLD Code - Những câu lệnh thao tác cơ bản trên cơ sở dữ liệu SQL phần 4. Truy vấn distinct, top, as, identity; Toán tập hợp in, like, between; các hàm sum, max, min, avg

Những câu lệnh thao tác cơ bản trên cơ sở dữ liệu SQL phần 4. Truy vấn distinct, top, as, identity; Toán tập hợp in, like, between; các hàm sum, max, min, avg.

Hiện tất cả bảng (select *):

select * from TaiSan

Hiện một số cột (select):

select MaTS, TenTS from TaiSan

Hiện một số dòng / bản ghi (select where):

select TenTS, DonGia from TaiSan 
where DonGia > 1000000

Hiện và sắp xếp theo Đơn giá rồi theo tên (select order by):

select TenTS, DonGia from TaiSan
order by DonGia desc, TenTS asc

Hiện danh sách giá trị không trùng lặp (select distinct):

select distinct DonGia from TaiSan

Hiện các dòng đầu tiên trong bảng (select top):

select top 3 TenTS, DonGia from TaiSan
order by DonGia desc, TenTS asc
Chia sẻ
Nguyễn Lê Điệp

Nguyễn Lê Điệp

Có sở thích lập trình, viết lách nên đã từng tham gia ở một số diễn đàn, đến năm 2017 mới có điều kiện sáng lập ra Nguyễn Lê Điệp chấm Com. Được sinh ra ở Bình Định, đang học tập và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh...