© 2017

Một số bài tập câu lệnh select có lời giải trong SQL phần 4

NLD Code - Một số bài tập câu lệnh select có lời giải trong SQL phần 4. Bài viết hướng tới những dạng câu select điều kiện where between, where and, >= và các điều kiện khác.

Một số bài tập câu lệnh select có lời giải trong SQL phần 4. Bài viết hướng tới những dạng câu select điều kiện where between, where and, >= và các điều kiện khác.

Đề bài

Cho bảng dữ liệu TinhThanh như sau:

TenTinhThanh ZipCode DienTich DanSo VungMien
Thành phố Hồ Chí Minh 700000 2.095,39 9.166.800 Miền Nam
Bình Định 590000 6.066,4 1.508.300 Miền Trung
Bình Phước 830000 6.873,56 1.024.300 Miền Nam
Bình Dương 820000 2.694,64 2.596.800 Miền Nam
Đồng Nai 810000 5.863,62 3.169.100 Miền Nam
Hà Nội 100000 3.359,82 8.330.800 Miền Bắc

Câu hỏi/Lời giải

Câu hỏi 1:

  • Hiển thị thông tin các tỉnh ở miền Nam

Lời giải câu hỏi 1:

select TenTinhThanh, ZipCode, DanSo, DienTich from TinhThanh where VungMien = 'Miền Nam'

Câu hỏi 2:

  • Hiển thị tên tỉnh thành có diện tích 6.873,56 ở miền Nam

Lời giải câu hỏi 2:

select TenTinhThanh from TinhThanh where DienTich = '6.873,56' and VungMien = 'Miền Nam'

Câu hỏi 3:

  • Hiển thị tên tỉnh thành, ZipCode có diện tích 6.873,56

Lời giải câu hỏi 3:

select TenTinhThanh, ZipCode from TinhThanh where DienTich = '6.873,56'

Câu hỏi 4:

  • Hiển thị tên tỉnh thành ở miền Nam có dân số đông trên 9.000.000

Lời giải câu hỏi 4:

select TenTinhThanh from TinhThanh where VungMien = 'Miền Nam' and DanSo >= 9000000

Câu hỏi 5:

  • Hiển thị đầy đủ các thông tin của các tỉnh thành ở miền nam, có dân số từ 3.000.000 đến 9.000.000

Lời giải câu hỏi 5:

select TenTinhThanh, ZipCode, DienTich from TinhThanh where VungMien = 'Miền Nam' and DanSo between 3000000 AND 9000000
Chia sẻ
Nguyễn Lê Điệp

Nguyễn Lê Điệp

Có sở thích lập trình, viết lách nên đã từng tham gia ở một số diễn đàn, đến năm 2017 mới có điều kiện sáng lập ra Nguyễn Lê Điệp chấm Com. Được sinh ra ở Bình Định, đang học tập và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh...