© 2017

Những câu lệnh thao tác cơ bản trên cơ sở dữ liệu SQL phần 2

NLD Code - Những câu lệnh thao tác cơ bản trên cơ sở dữ liệu SQL phần 2. Create table, drop table, alter table, drop column, not null, primary key, foreign key, exec sp_help.

Những câu lệnh thao tác cơ bản trên cơ sở dữ liệu SQL phần 2. Create table, drop table, alter table, drop column, not null, primary key, foreign key, exec sp_help.

Tạo bảng với các cột (create table):

create table TaiSan(MaTS int,TenTS nchar(50))

Tạo bảng với các ràng buộc (create table):

create table TaiSan(MaTS int primary key,TenTS nvarchar(50) not null,MaHang int references Hang(MaHang))

Xóa bảng (drop table):

drop table TaiSan

Thêm cột vào bảng (alter table add):

alter table TaiSan MaHang int

Xóa cột của bảng (alter table drop column):

alter table TaiSan drop column MaHang

Thêm thuộc tính not null cho cột:

alter table TaiSan column TenTS nchar(50) not null

Thêm khóa chính (primary key):

alter table TaiSan add primary key (MaTS)

Thêm ràng buộc khóa ngoại (foreign key):

alter table TaiSan add foreign key (MaHang) references Hang(MaHang)

Xem thông tin bảng (exec sp_help):

exec sp_help TaiSan
Chia sẻ
Nguyễn Lê Điệp

Nguyễn Lê Điệp

Có sở thích lập trình, viết lách nên đã từng tham gia ở một số diễn đàn, đến năm 2017 mới có điều kiện sáng lập ra Nguyễn Lê Điệp chấm Com. Được sinh ra ở Bình Định, đang học tập và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh...