© 2017

Những câu lệnh thao tác cơ bản trên cơ sở dữ liệu SQL phần 5

NLD Code - Những câu lệnh thao tác cơ bản trên cơ sở dữ liệu SQL phần 5. Truy vấn select where select, select where in sub, select top, các hàm as, max, min, order.

Những câu lệnh thao tác cơ bản trên cơ sở dữ liệu SQL phần 5. Truy vấn select where select, select where in sub, select top, các hàm as, max, min, order.

Hiện bảng này phụ thuộc bảng kia (select where select):

- Hiện tất cả những tài sản trong bảng tai sản có đơn giá lớn nhất

select TenTS, DonGia from TaiSan
where DonGia = (select max(DonGia) from TaiSan)

Hiển thị các giá trị trên bảng tạm (select where in):

- Hiện tất cả những tài sản trong bảng tài sản có đon giá lớn nhất và lớn nhì của những tài sản

select TenTS, DonGia from TaiSan
where DonGia in (select top 2 DonGia from TaiSan order by DonGia)

- Câu lệnh select trong sẽ tạo ra một tập hai giá trị (top 2) đó là đơn giá lớn nhất và đơn giá lớn nhì. Câu lệnh select thứ nhất sẽ chọn ra những tài sản mà đơn giá nằm trong tập lớn nhất và lớn nhì

Hiện thị giá trị lớn nhất của tài sản (select where in sub):

- Hiện thị giá trị lớn nhất của tài sản của một phòng

select ts1.TenTS, ts1.DonGia from TaiSan as ts1
where ts1.DonGia = (select max(DonGia) from TaiSan where Phong=ts1.Phong)

- Câu lệnh select trong sẽ trả về giá trị đơn giá lớn nhất trong phòng của ts1. Câu lệnh select ngoài cùng xác định ts1 có được chọn, bằng cách kiểm tra đơn giá với đơn giá lớn nhất của phòng.

Chia sẻ
Nguyễn Lê Điệp

Nguyễn Lê Điệp

Có sở thích lập trình, viết lách nên đã từng tham gia ở một số diễn đàn, đến năm 2017 mới có điều kiện sáng lập ra Nguyễn Lê Điệp chấm Com. Được sinh ra ở Bình Định, đang học tập và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh...