© 2017

Một số bài tập câu lệnh select có lời giải trong SQL phần 3

NLD Code - Một số bài tập câu lệnh select có lời giải trong SQL phần 3. Bài viết hướng tới những dạng câu select bình quân, điều kiện where lenght, where left, where <>, where not.

Một số bài tập câu lệnh select có lời giải trong SQL phần 3. Bài viết hướng tới những dạng câu select bình quân, điều kiện where lenght, where left, where <>, where not

Đề bài

Cho bảng dữ liệu TinhThanh như sau:

TenTinhThanh ZipCode DienTich DanSo VungMien
Thành phố Hồ Chí Minh 700000 2.095,39 9.166.800 Miền Nam
Bình Định 590000 6.066,4 1.508.300 Miền Trung
Bình Phước 830000 6.873,56 1.024.300 Miền Nam
Bình Dương 820000 2.694,64 2.596.800 Miền Nam
Đồng Nai 810000 5.863,62 3.169.100 Miền Nam
Hà Nội 100000 3.359,82 8.330.800 Miền Bắc

Câu hỏi/Lời giải

Câu hỏi 1:

  • Hiển thị tên tỉnh thành có bình quân diện tích trên đầu người ở đơn vị km2/người của các tỉnh ở miền Nam. Yêu cầu làm tròn diện tích tới chữ số thập phân thứ 2

Lời giải câu hỏi 1:

select TenTinhThanh, round(DienTich/DanSo,2) from TinhThanh where VungMien = 'Miền Nam'

Câu hỏi 2:

  • Hiển thị tên tỉnh thành bình quân diện tích trên đầu người (làm tròn tới bội của 1000), của các tỉnh thành có diện tích lớn hơn 5.000 km2

Lời giải câu hỏi 2:

select TenTinhThanh, round(DienTich/DanSo,-3) from TinhThanh where DienTich > 5000

Câu hỏi 3:

  • Hiển thị tên tỉnh thành, ZipCode của các tỉnh có tên tỉnh thành và Vùng miền có độ dài bằng nhau (có số lượng ký tự bằng nhau)

Lời giải câu hỏi 3:

select TenTinhThanh, ZipCode from TinhThanh where length(TenTinhThanh) = length(VungMien)

Câu hỏi 4:

  • Hiển thị tên tỉnh thành, vùng miền của các tỉnh mà tỉnh đó có tên tỉnh thành khác vùng miền nhưng chúng có ký tự đầu tiên giống nhau

Lời giải câu hỏi 4:

select TenTinhThanh, VungMien from TinhThanh where TenTinhThanh <> VungMien and left(TenTinhThanh,1) = left(VungMien,1)

Câu hỏi 5:

  • Hiển thị tên tỉnh thành không có chứa dấu cách và phải có sự xuất hiện của đầy đủ các nguyên âm (u, e, o, a, i) trong tên tỉnh thành

Lời giải câu hỏi 5:

select TenTinhThanh from TinhThanh where TenTinhThanh like '%u%' and TenTinhThanh like '%e%' and TenTinhThanh like '%o%' and TenTinhThanh like '%a%' and TenTinhThanh like '%i%' and TenTinhThanh not like '% %'
Chia sẻ
Nguyễn Lê Điệp

Nguyễn Lê Điệp

Có sở thích lập trình, viết lách nên đã từng tham gia ở một số diễn đàn, đến năm 2017 mới có điều kiện sáng lập ra Nguyễn Lê Điệp chấm Com. Được sinh ra ở Bình Định, đang học tập và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh...