© 2017

Tính diện tích và chu vi hình chữ nhật trong PHP

NLD Code - Tính diện tích và chu vi hình chữ nhật trong PHP. Một bài toán khá đơn giản của những học sinh cấp 1. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn viết bài giải này...

Tính diện tích và chu vi hình chữ nhật trong #PHP. Một bài toán khá đơn giản của những học sinh cấp 1. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn viết bài giải này bằng ngôn ngữ #PHP.

Để tiến hành viết #code #PHP thì đầu tiên chúng ta cần thiết kết #form nhập bằng #HTML#CSS để trang trí cho #form đẹp mắt hơn

Đối với code HTML chúng ta thiết kết như sau:
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <title>Hình chữ nhật</title>
</head>
<body>
    <form action="" method="post">
        <table>
            <tr class="center">
                <td colspan="2">
                    HÌNH CHỮ NHẬT
                </td>
            </tr>
            <tr>
                <td>
                    Chều rộng
                </td>
                <td>
                    <input type="text" name="width">
                </td>
            </tr>
            <tr>
                <td>
                    Chều cao
                </td>
                <td>
                    <input type="text" name="height">
                </td>
            </tr>
            <tr>
                <td>
                    Chu vi
                </td>
                <td>
                    <input type="text" name="perimeter">
                </td>
            </tr>
            <tr>
                <td>
                    Diện tích
                </td>
                <td>
                    <input type="text" name="acreage">
                </td>
            </tr>
            <tr class="center">
                <td colspan="2">
                    <button type="submit">TÍNH</button>
                </td>
            </tr>
        </table>
    </form>
</body>
</html>
Tiếp theo là phần code CSS. Phần này chúng ta chèn vào trong thẻ head của đoạn code HTML bên trên
<style>
        table{
            width: 500px;
            margin: auto;
            background: #ffca97;
        }
        td{
            padding: 10px;
        }
        .center{
            text-align: center;
            font-weight: bold;
            background: #ffa500;
            color: #ffffff;
        }
        input{
            width: 300px;
        }
        button{
            background: #34a853;
            border: none;
            padding: 10px 20px;
            font-weight: bold;
        }
        button:hover{
            cursor: pointer;
        }
    </style>
Bước này chúng ta sẽ viết code PHP để tính chu vi và diện tích với đoạn code bên dưới
<?php
    ini_set('display_errors',0);
    $width = $_POST['width'];
    $height = $_POST['height'];
    $perimeter = ($width+$height)*2;
    $acreage = $width*$height;
?>
Tiếp theo chúng ta sẽ in 2 giá trị chu vi và diện tích ra màn hình
<tr>
    <td>
        Chu vi
    </td>
    <td>
        <input type="text" name="perimeter" value="<?php echo $perimeter ?>">
    </td>
</tr>
<tr>
    <td>
        Diện tích
    </td>
    <td>
        <input type="text" name="acreage" value="<?php echo $acreage ?>">
    </td>
</tr>
Và cuối cùng đoạn code hoàn chỉnh cho bài tính chu vi và diện tích hình chữ nhật này như sau:
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <title>Hình chữ nhật</title>
    <style>
        table{
            width: 500px;
            margin: auto;
            background: #ffca97;
        }
        td{
            padding: 10px;
        }
        .center{
            text-align: center;
            font-weight: bold;
            background: #ffa500;
            color: #ffffff;
        }
        input{
            width: 300px;
        }
        button{
            background: #34a853;
            border: none;
            padding: 10px 20px;
            font-weight: bold;
        }
        button:hover{
            cursor: pointer;
        }
    </style>
</head>
<body>
<?php
    ini_set('display_errors',0);
    $width = $_POST['width'];
    $height = $_POST['height'];
    $perimeter = ($width+$height)*2;
    $acreage = $width*$height;
?>
    <form action="" method="post">
        <table>
            <tr class="center">
                <td colspan="2">
                    HÌNH CHỮ NHẬT
                </td>
            </tr>
            <tr>
                <td>
                    Chều rộng
                </td>
                <td>
                    <input type="text" name="width">
                </td>
            </tr>
            <tr>
                <td>
                    Chều cao
                </td>
                <td>
                    <input type="text" name="height">
                </td>
            </tr>
            <tr>
                <td>
                    Chu vi
                </td>
                <td>
                    <input type="text" name="perimeter" value="<?php echo $perimeter ?>">
                </td>
            </tr>
            <tr>
                <td>
                    Diện tích
                </td>
                <td>
                    <input type="text" name="acreage" value="<?php echo $acreage ?>">
                </td>
            </tr>
            <tr class="center">
                <td colspan="2">
                    <button type="submit">TÍNH</button>
                </td>
            </tr>
        </table>
    </form>
</body>
</html>

Chúc các bạn thành công!

Chia sẻ
Nguyễn Lê Điệp

Nguyễn Lê Điệp

Có sở thích lập trình, viết lách nên đã từng tham gia ở một số diễn đàn, đến năm 2017 mới có điều kiện sáng lập ra Nguyễn Lê Điệp chấm Com. Được sinh ra ở Bình Định, đang học tập và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh...