© 2017

Viết code để lấy các thành phần của một địa chỉ (url) trong PHP

NLD Code - Viết code để lấy các thành phần của một địa chỉ (url) trong PHP. Bài viết này giúp các bạn lấy các thành phần như: Scheme, Host, Path của địa chỉ (url) hiện tại.

Viết code để lấy các thành phần của một địa chỉ (url) trong PHP. Bài viết này giúp các bạn lấy các thành phần như: Scheme, Host, Path của địa chỉ (url) hiện tại.

Câu hỏi

  • Viết code để lấy cac thành phần của địa chỉ (url) hiện tại. Ví dụ có địa chỉ https://nguyenlediep.com/viet-code-de-lay-cac-thanh-phan-cua-mot-dia-chi-url-trong-php chúng ta sẽ lấy ra được Scheme là https, Host là nguyenlediep.com và Path là viet-code-de-lay-cac-thanh-phan-cua-mot-dia-chi-url-trong-php.

Gợi ý

  • Sử dụng hàm parse_url(); các thuộc tính scheme, host và path;

Tiến hành code

Tạo file tên parseurl.php và code HTML

<!DOCTYPE html>
<html lang="vi-VN">
    <head>
        <meta charset="utf-8" />
        <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=Edge,chrome=1" />
        <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, maximum-scale=1">
        <title>Viết code để lấy các thành phần của một địa chỉ (url) trong PHP</title>
    </head>
    <body>

    </body>
</html>

Gán biến $url là một địa chỉ như câu hỏi

$url = 'https://nguyenlediep.com/viet-code-de-lay-cac-thanh-phan-cua-mot-dia-chi-url-trong-php';

Dùng hàm parse_url để phân giải url bên trên vào biến $url

$url = parse_url[$url];

Gán biến $scheme và dùng thuộc tính scheme để lấy giao thức của địa chỉ

$scheme = $url['scheme'];

Gán biến $host và dùng thuộc tính host để lấy địa chỉ gốc của trang web

$host = $url['host'];

Gán biến $path và dùng thuộc tính path để lấy đường dẫn của địa chỉ

$path = $url['path'];

In lần lượt giao thức, địa chỉ gốc và đường dẫn trên mỗi dòng lên trình duyệt

echo "- Scheme là: ".$scheme."<br/>";
echo "- Host là: ".$host."<br/>";
echo "- Path là: ".$path."<br/>";

Code hoàn chỉnh

<!-- http://nguyenlediep.com -->

<!DOCTYPE html>
<html lang="vi-VN">
    <head>
        <meta charset="utf-8" />
        <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=Edge,chrome=1" />
        <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, maximum-scale=1">
        <title>Viết code để lấy các thành phần của một địa chỉ (url) trong PHP</title>
    </head>
    <body>
    <?php
        $url = 'https://nguyenlediep.com/viet-code-de-lay-cac-thanh-phan-cua-mot-dia-chi-url-trong-php';
        $url=parse_url($url);
        $scheme = $url['scheme'];
        $host = $url['host'];
        $path = $url['path'];
        echo "- Scheme là: ".$scheme."<br/>";
        echo "- Host là: ".$host."<br/>";
        echo "- Path là: ".$path."<br/>";
        echo ">>>>>> www.nldc.vn <<<<<";
    ?>
    </body>
</html>

Kết quả

  • Lưu PHP code trên thành file có tên là parseurl.php, sau đó mở trình duyệt và gõ địa chỉ http://localhost:303/parseurl.php sẽ cho kết quả:
Chúc các bạn thành công và vui vẻ! 
Chia sẻ
Nguyễn Lê Điệp

Nguyễn Lê Điệp

Có sở thích lập trình, viết lách nên đã từng tham gia ở một số diễn đàn, đến năm 2017 mới có điều kiện sáng lập ra Nguyễn Lê Điệp chấm Com. Được sinh ra ở Bình Định, đang học tập và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh...