© 2017

Viết chương trình nhập chuỗi phân tách bởi dấu phẩy và xuất ra danh sách, tuple trong Python

NLD Code - Viết chương trình nhập chuỗi phân tách bởi dấu phẩy và xuất ra danh sách, tuple trong Python. Ví dụ nhập vào 11,22,33,44,55 xuất ra ['11','22','33','44','55'] và ('11','22','33','44','55')...

Viết chương trình nhập chuỗi phân tách bởi dấu phẩy và xuất ra danh sách, tuple trong Python. Ví dụ nhập vào chuỗi 11,22,33,44,55 thì xuất ra danh sách ['11','22','33','44','55'] và xuất ra tuple ('11','22','33','44','55').

Gợi ý

  • Viết lệnh yêu cầu nhập vào chuỗi số và sử dụng hàm chuyển đổi kiểu dữ liệu.

Tiến hành code

Đưa ra câu thông báo và nhận chuỗi số người dùng nhập vào

val=input("Nhập vào chuỗi số phân tách bởi dấu phải: ")

Dùng hàm split để tạo danh sách từ các số được nhập vào

lis=val.split(",")

Dùng hàm tuple để tạo tuple từ các số được nhập vào

tup=tuple(lis)

In chuỗi đã chuyển đổi dạng danh sách

print(lis)

In chuỗi đã chuyển đổi dạng tuple

print(tup)

Chương trình hoàn chỉnh

# http://nguyenlediep.com

val=input("Nhập vào chuỗi số phân tách bởi dấu phải: ")
lis=val.split(",")
tup=tuple(lis)
print(lis)
print(tup)

# Chúc các bạn thành công!

Kết quả

Chúc các bạn thành công và vui vẻ! cheeky
Chia sẻ
Nguyễn Lê Điệp

Nguyễn Lê Điệp

Có sở thích lập trình, viết lách nên đã từng tham gia ở một số diễn đàn, đến năm 2017 mới có điều kiện sáng lập ra Nguyễn Lê Điệp chấm Com. Được sinh ra ở Bình Định, đang học tập và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh...