© 2017

Viết chương trình nhập dãy số nguyên in ra số nguyên tố và vị trí của nó trong C

NLD Code - Viết chương trình nhập dãy số nguyên in ra số nguyên tố và vị trí của nó trong C. Ví dụ bạn nhập dãy số 1, 2, 3 thì sẽ in ra số 2 ở vị trí 1 và số 3 ở vị trí 2.

Viết chương trình nhập dãy số nguyên in ra số nguyên tố và vị trí của nó trong C. Ví dụ bạn nhập dãy số 1, 2, 3 thì sẽ in ra số 2 ở vị trí 1 và số 3 ở vị trí 2.

Câu hỏi

  • Viết chương trình nhập dãy số nguyên in ra số nguyên tố và vị trí của nó trong C.

Gợi ý

  • Chúng ta sử dụng mảng, vòng lặp for và hàm if để xử lý bài toán trên

Tiến hành code

Chèn các thư viện vào file hiện hành

#include<stdio.h>
#include<conio.h>

Khai báo mảng và các biến kiểu dữ liệu int

int a[50], i, n, j, kt;

In ra thông báo nhập n số lượng phần tử của mảng

printf(" - Nhap so luong phan tu: ");

Nhận giá trị phần tử n người dùng nhập vào

scanf("%d",&n);

Chạy vòng lặp for từ 0 đến n phần tử

for(i = 0;i < n;i++){

}

In ra thông báo nhập n phần tử

printf(" - Nhap phan tu: ");

Thêm các phần tử n vừa nhập vào mảng

scanf("%d",&a[i]);

In ra thông báo các số nguyên tố và vị trí của các số nguyên tố

printf(" => Cac so nguyen to co trong  mang va vi tri cac so do trong mang la:");

Sử dụng vòng lặp for để lấy số lượng phần tử n

for(i = 0;i < n;i++){

}

Gán biến kt = 0 với mục đích để so sánh số đó có phải là số nguyên tố

kt = 0;

Sử dụng vòng lặp for để nhận các giá trị trong mảng

for(j = 2;j <= a[i]/2;j++){
              
}

Sử dụng hàm if để chia lấy số dư của các phần tử trong mảng

if(a[i]%j == 0){
    
}

Nếu số dư bằng không có nghĩa số này không phải số nguyên tố nên ta có biến kt = 1;

kt = 1;

Xét điều kiện là số nguyên tố để in ra số nguyên tố và vị trí của nó

if(kt == 0 && a[i] != 1){
    printf("\n - So nguyen to %d vi tri %d trong mang ",a[i],i);
}

Code hoàn chỉnh

// http://nguyenlediep.com

#include<stdio.h>
#include<conio.h>
main(){
    printf("\n");      
    int a[50], i, n, j, kt;
    printf(" - Nhap so luong phan tu: ");
    scanf("%d",&n);
    for(i = 0;i < n;i++){
        printf(" - Nhap phan tu: ");
        scanf("%d",&a[i]);
    }    
    printf(" => Cac so nguyen to co trong  mang va vi tri cac so do trong mang la:");
    for(i = 0;i < n;i++){
        kt = 0;
        for(j = 2;j <= a[i]/2;j++){
            if(a[i]%j == 0){
                kt=1;
            }
        }
        if(kt == 0 && a[i] != 1){
            printf("\n - So nguyen to %d vi tri %d trong mang ",a[i],i);
        }
    }
    printf("\n >>>>> nldc.vn <<<<<\n");
}

Kết quả

  • Lưu C code thành file .cpp, nhấn F9 để biên dịch chương trình sau đó nhấn F10 ta được:
Chia sẻ
Nguyễn Lê Điệp

Nguyễn Lê Điệp

Có sở thích lập trình, viết lách nên đã từng tham gia ở một số diễn đàn, đến năm 2017 mới có điều kiện sáng lập ra Nguyễn Lê Điệp chấm Com. Được sinh ra ở Bình Định, đang học tập và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh...