© 2017

Nhập vào dãy số, tính tổng và trung bình cộng dãy số đó trong C

NLD Code - Viết chương trình nhập vào dãy số, tính tổng và trung bình cộng dãy số đó trong C. Dãy số được nhập vào là dãy số nguyên và có độ dài không quá 50 phần tử.

Viết chương trình nhập vào dãy số, tính tổng và trung bình cộng dãy số đó trong C. Dãy số được nhập vào là dãy số nguyên và có độ dài không quá 50 phần tử.

Câu hỏi

  • Viết chương trình nhập vào dãy số, tính tổng và trung bình cộng dãy số đó trong C.

Gợi ý

  • Chúng ta sử dụng mảng, vòng lặp for để xử lý bài toán trên.

Tiến hành code

Chèn các thư viện vào file hiện hành

#include<stdio.h>
#include<conio.h>

Khai báo mảng và các biến kiểu dữ liệu int

int a[50], n, i, s = 0;

In ra thông báo nhập số phần tử của dãy số

printf(" - Nhap vao so phan tu: ");

Nhận số phần tử người dùng nhập vào

scanf("%d",&n);

Chạy vòng lặp for từ 0 đến n phần tử

for(i = 0; i < n; i++){        

}

In ra thông báo nhập n phần tử

printf(" - Nhap phan tu: ");

Thêm các phần tử n vừa nhập vào mảng

scanf("%d",&a[i]);

Sử dụng vòng lặp for chạy từ 0 đến nhỏ hơn n 

for(i = 0; i < n; i++){

}

Tính tổng các số trong mảng

s = s + a[i];

In ra câu thông báo sau khi tính tổng

printf("\n => Tong cac so trong day la: %d",s);

In ra câu thông báo sau khi tính trung bình cộng

printf("\n => Trung binh cong cac so trong day la: %f",(float)s/n);

Code hoàn chỉnh

// http://nguyenlediep.com

#include<stdio.h>
#include<conio.h>
main(){
    printf("\n");      
    int a[50], n, i, s = 0;
    printf(" - Nhap vao so phan tu: "); 
    scanf("%d",&n);
    for(i = 0; i < n; i++){
        printf(" - Nhap phan tu: ");     
        scanf("%d",&a[i]);
    }
    for(i = 0; i < n; i++){
        s = s + a[i];
    }
    printf("\n => Tong cac so trong day la: %d",s);
    printf("\n => Trung binh cong cac so trong day la: %f",(float)s/n);
    printf("\n >>>>> nldc.vn <<<<<\n");
}

Kết quả

  • Lưu C code thành file .cpp, nhấn F9 để biên dịch chương trình sau đó nhấn F10 ta được:
Chia sẻ
Nguyễn Lê Điệp

Nguyễn Lê Điệp

Có sở thích lập trình, viết lách nên đã từng tham gia ở một số diễn đàn, đến năm 2017 mới có điều kiện sáng lập ra Nguyễn Lê Điệp chấm Com. Được sinh ra ở Bình Định, đang học tập và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh...