© 2017

Viết chương trình kiểm tra số chẵn hay số lẻ được nhập từ bàn phím trong C

NLD Code - Viết chương trình kiểm tra số chẵn hay số lẻ được nhập từ bàn phím trong C. Ví dụ người dùng nhập vào số 5 thì chương trình có nhiệm vụ kiểm tra số 5 là số chẵn hay số rồi đưa ra thông báo.

Viết chương trình kiểm tra số chẵn hay số lẻ được nhập từ bàn phím trong C. Ví dụ người dùng nhập vào số 5 thì chương trình có nhiệm vụ kiểm tra số 5 là số chẵn hay số rồi đưa ra thông báo.

Câu hỏi

  • Viết chương trình kiểm tra số chẵn hay số lẻ được nhập từ bàn phím trong C.

Gợi ý

  • Chúng ta sử dụng cách chia lấy dư để biết số đó là số chẵn hay số lẻ;

Tiến hành code

Chèn các thư viện vào file hiện hành

#include<stdio.h>
#include<conio.h>

Khai báo biến kiểu dữ liệu int

int x;

In ra thông báo nhận giá trị x nhập vào

printf("- Nhap x = ");

Nhận giá trị x người dùng nhập vào

scanf("%d",&x);

Thực hiện chia lấy dư; nếu số dư bằng 0 thì là số chẵn

if(x % 2 == 0){
    printf(" => So %d la so chan",x);
}

Ngược lại nếu số dư khác 0 thì sẽ là số lẻ 

else{
    printf(" => So %d la so le",x);    
}

Code hoàn chỉnh

// http://nguyenlediep.com

#include<stdio.h>
#include<conio.h>
main(){
    printf("\n");
    int x;
    printf(" - Nhap x = ");
    scanf("%d",&x);
    if(x % 2 == 0){
        printf(" => So %d la so chan",x);
    }else{
        printf(" => So %d la so le",x);    
    }
    printf("\n >>>>> nldc.vn <<<<<\n");
}

Kết quả

  • Lưu C code thành file .cpp, nhấn F9 để biên dịch chương trình sau đó nhấn F10 ta được:
Chia sẻ
Nguyễn Lê Điệp

Nguyễn Lê Điệp

Có sở thích lập trình, viết lách nên đã từng tham gia ở một số diễn đàn, đến năm 2017 mới có điều kiện sáng lập ra Nguyễn Lê Điệp chấm Com. Được sinh ra ở Bình Định, đang học tập và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh...