© 2017

Tính tổng bình phương các số lẻ từ 1 đến n trong C

NLD Code - Tính tổng bình phương các số lẻ từ 1 đến n trong C. Chúng ta có công thức tính như sau: s = s + i * i trong đó i là số lẻ từ 1 đến n. Ví dụ n = 8 thì ta được: s = 1*1 + 3*3 + 5*5 + 7*7.

Tính tổng bình phương các số lẻ từ 1 đến n trong C. Chúng ta có công thức tính như sau: s = s + i * i trong đó i là số lẻ từ 1 đến n. Ví dụ n = 8 thì ta được: s = 1*1 + 3*3 + 5*5 + 7*7.

Câu hỏi

  • Tính tổng bình phương các số lẻ từ 1 đến n trong C.

Gợi ý

  • Công thức tính tổng bình phương: s = s + i * i, trong đó i là số lẻ từ 1 đến n;

Tiến hành code

Chèn các thư viện vào file hiện hành

#include<stdio.h>
#include<conio.h>

Khai báo biến kiểu dữ liệu int

int i, s = 0, n;

In ra thông báo nhận giá trị nhập vào

printf(" - Nhap n:");

Nhận giá trị người dùng nhập vào

scanf("%d",&n);

Chạy vòng lặp for từ 1 đến n

for(i = 1;i <= n;i++){

}

Dùng if để lấy các số lẻ từ 1 đến n

if(i % 2 != 0){

}

Tính tổng nếu thỏa điều kiện if bên trên 

s = s + i * i;

In ra tổng bình phương các số lẻ từ 1 đến n

printf("- Tong binh phuong cac so le la: %d", s);

Code hoàn chỉnh

// http://nguyenlediep.com

#include<stdio.h>
#include<conio.h>
main(){
    int i,s=0,n;
    printf(" - Nhap n:");
    scanf("%d",&n);
    for(i = 1;i <= n;i++){
        if(i % 2 != 0){
            s = s + i * i;
        }
    }
    printf(" - Tong binh phuong cac so le la: %d", s);
}

Kết quả

  • Lưu C code thành file .cpp, nhấn F9 để biên dịch chương trình sau đó nhấn F10 ta được:
Chia sẻ
Nguyễn Lê Điệp

Nguyễn Lê Điệp

Có sở thích lập trình, viết lách nên đã từng tham gia ở một số diễn đàn, đến năm 2017 mới có điều kiện sáng lập ra Nguyễn Lê Điệp chấm Com. Được sinh ra ở Bình Định, đang học tập và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh...