© 2017
BẢN TIN
    Chào mừng bạn đến với Nguyễn Lê Điệp
Cú pháp tìm kiếm dữ liệu nhanh nhất trên Google: [tên dữ liệu] + [nguyenlediep]. Xem hướng dẫn tại đây.

Cách cài đặt thư viện Node.js trên Raspbian, Ubuntu, Centos và Linux

Cách cài đặt thư viện Node.js trên #Raspbian, #Ubuntu, #Centos#Linux - Hướng dẫn chi tiết cách cài đặt thư viện node.js dùng trong ứng dụng #internet và máy chủ #web.

Xóa các phiên bản cũ

sudo apt-get purge node nodejs node.js -y
sudo apt-get autoremove

Cài đặt Node.js tự động

Thêm nơi lưu trữ

curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_6.x | sudo -E bash -

Cài đặt node.js

sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade
sudo apt-get install build-essential nodejs -y

Cài đặt Node.js thủ công

Trong trường hợp cài đặt tự động không thành công bạn có thể sử dụng bước cài thủ công như bên dưới

Đăng nhập với quyền root

sudo su

Chuyển đến thư mục opt

cd /opt

Tải thư viện node.js về đồng thời giải nén

wget https://nodejs.org/dist/v6.9.5/node-v6.9.5-linux-armv6l.tar.gz -O - | tar -xz

Đổi tên thư mục vừa giải nén

mv node-v6.9.5-linux-armv6l nodejs

Tiến hành cài đặt node.js

apt-get update && apt-get upgrade
apt-get install build-essential

Tạo liên kết cho thư viện node.js

ln -s /opt/nodejs/bin/node /usr/bin/node
ln -s /opt/nodejs/bin/node /usr/bin/nodejs
ln -s /opt/nodejs/bin/npm /usr/bin/npm

Trở về thư mục trước

exit

Tạo đường dẫn cho node.js

export PATH=$PATH:/opt/nodejs/bin/

Kiểm tra node.js và npm

node --version
npm -v
Lưu ý: Nếu npm -v không hoạt động bạn dùng câu lệnh bên dưới
sudo apt-get install npm
Chúc các bạn thành công và vui vẻ! cheeky
Chia sẻ
Nguyễn Lê Điệp

Nguyễn Lê Điệp

Có sở thích lập trình, viết lách nên đã từng tham gia ở một số diễn đàn, đến năm 2017 mới có điều kiện sáng lập ra Nguyễn Lê Điệp chấm Com. Được sinh ra ở Bình Định, đang học tập và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh...