Việt Nam
Japan T3 19/06/2018
BẢN TIN
  Chào mừng bạn đến với Nguyễn Lê Điệp

Các lệnh command cho người mới dùng Linux

Bài viết được đăng tại nguyenlediep.com - không copy dưới mọi hình thức.
Các lệnh command cho người mới dùng Linux. Ví dụ: Lệnh top dùng hiển thị sự hoạt động của các tiến trình, đặc biệt là thông tin về tài nguyên hệ thống và việc sử dụng các tài nguyên đó của từng tiến trình.
 

Lệnh hệ thống

 • rpm: kiểm tra gói đã cài đặt, hoặc cài đặt một gói, hoặc sử dụng để gỡ bỏ một gói.
 • ps: kiểm tra hệ thống tiến trình đang chạy.
 • kill: stop proccess khi bị treo. Chỉ có super-user mới có thể dừng tất cả các tiến trình còn user khác chỉ có thể dừng proccess mà user đó tạo ra.
 • top: hiển thị sự hoạt động của các tiến trình, đặc biệt là thông tin về tài nguyên hệ thống và việc sử dụng các tài nguyên đó của từng tiến trình.
 • pstree: hiển thị tất cả các tiến trình dưới dạng cây.
 • sleep: cho hệ thống ngừng hoạt động trong một khoảng thời gian.
 • useradd: tạo một người dùng mới.
 • groupadd: tạo một nhóm người dùng mới.
 • passwd: thay đổi password cho người dùng.
 • userdel: xoá người dùng đã tạo.
 • groupdel: xoá nhóm người dùng đã tạo.
 • gpasswd: thay đổi password của một nhóm người dùng.
 • su: cho phép đăng nhập với tư cách người dùng khác.
 • groups: hiển thị nhóm của user hiện tại.
 • who: cho biết ai đang đăng nhập hệ thống.
 • w: tương tự như lệnh who.
 • man: xem hướng dẫn về dòng lệnh như cú pháp, các tham số...

Lệnh terminal

 • clear: xoá trắng cửa sổ dòng lệnh.
 • date: xem ngày, giờ hệ thống.
 • find /usr/share/zoneinfo/ | grep -i pst: xem Timezone.
 • ln -f -s /usr/share/zoneinfo/Asia/Ho_Chi_Minh /etc/localtime: Đổi Server Time về Timezone Việt Nam.
 • date -s "1 Oct 2009 18:00:00" : thay đổi thời gian hệ thống.
 • cal: xem lịch hệ thống.

Lệnh kiểm tra thông tin

 • cat /proc/cpuinfo: Tìm chi tiết kỹ thuật của CPU
 • cat /proc/meminfo: Bộ nhớ và trang đổi thông tin.
 • lspci: Xem thông tin mainboard.
 • uname -r: Xem hạt nhân phiên bản.
 • gcc -v: Compiler phiên bản nào tôi đã cài đặt.
 • /sbin/ifconfig: Xem các địa chỉ IP của bạn.
 • netstat: xem tất cả các kết nối.
 • netstat -an |grep :80 |wc -l: xem có bao nhiêu kết nối đến port 80.
 • lsmod: Những gì được nạp module kernel.
 • last: xem log login vào hệ thống.
 • history: xem log command.
 • df: Xem disk space.
 • free -m: xem dung lượng memory.

Lệnh vận hành hệ thống

 • exit: thoát khỏi terminal.
 • logout: tương tự exit.
 • reboot: khởi động lại hệ thống.
 • mount: gắn hệ thống tập tin từ một thiết bị lưu trữ vào cây thư mục chính.
 • umount: ngược với lệnh mount.

Lệnh File - Folder

 • ls: lấy danh sách tất cả các file và folder trong folder hiện hành.
 • pwd: xuất đường dẫn của folder làm việc.
 • cd: thay đổi folder làm việc đến một folder mới.
 • mkdir: tạo folder mới.
 • rmdir: xoá folder rỗng.
 • cp: copy một hay nhiều file đến folder mới.
 • mv: đổi tên hay di chuyển file, folder.
 • rm: xóa file.
 • wc: đếm số dòng, số kí tự... trong file.
 • touch: tạo file.
 • cat: xem nội dung file.
 • vi: khởi động trình soạn thảo văn bản vi.
 • df: kiểm tra disk space.
 • du: xem disk space đã dùng cho một số file nhất định.
 • tar -cvzpf archive.tgz /home/example/public_html/folder: nén một folder
 • tar -tzf backup.tar.gz: liệt kê file nén gz.
 • tar -xvf archive.tar: giải nén một file tar.
 • unzip file.zip: giải nén file .zip
 • wget: download file.
 • chown -hR user:user folder/: Đổi owner cho folder hay file.

Chia sẻ
Ubuntu 16.04 Desktop Full
Microsoft Office 2013 Professional Plus Full Crack
Lưu ý: Đăng câu hỏi trên Group Facebook để được hỗ trợ nhanh nhất.
Nguyễn Lê Điệp

Nguyễn Lê Điệp

Có sở thích lập trình, viết lách nên đã từng tham gia ở một số diễn đàn, đến năm 2017 mới có điều kiện sáng lập ra Nguyễn Lê Điệp chấm Com. Sinh năm 93, đang học tập và làm việc tại Hồ Chí Minh City..