Việt Nam
Japan T3 19/06/2018
BẢN TIN
  Chào mừng bạn đến với Nguyễn Lê Điệp

Đường lối xây dựng nhà nước pháp quyền ở nước ta hiện nay

Bài viết được đăng tại nguyenlediep.com - không copy dưới mọi hình thức.
Nhà nước pháp quyền là một hiện tượng chính trị - pháp lý phức tạp được hiểu và nhìn nhận ở nhiều góc độ khác nhau, song chúng ta có thể hiểu...
 

Khái niệm

 • Nhà nước pháp quyền là một hiện tượng chính trị - pháp lý phức tạp được hiểu và nhìn nhận ở nhiều góc độ khác nhau, song chúng ta có thể hiểu nhà nước pháp quyền là một nhà nước quản lý kinh tế - xã hội bằng pháp luật và nhà nước hoạt động tuân theo pháp luật, là nhà nước phục tùng pháp luật trước hết là các cơ quan nhà nước và công chức.
 • Là tổ chức quyền lực thực hiện ý chí và quyền lực của nhân dân, thay mặt nhân dân, chịu trách nhiệm trước nhân dân quản lý toàn bộ các mặt của đời sống xã hội, chịu sự lãnh đạo của giai cấp công nhân, thực hiện đường lối chính trị của giai cấp công nhân, thông qua đội tiên phong là Đảng Cộng sản Việt Nam.
 • Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa là: nhà nước của dân, do dân, vì dân, quản lý mọi mặt đời sống bằng pháp luật do Đảng cộng sản Việt Nam lãnh đạo.
 • Nhà nước pháp quyền là nhà nước thông qua 4 tiêu chí:
 • Phương thức tổ chức, xây dựng vận hành bộ mày nhà nước phải do pháp luật quy định.
 • Nhà nước và công dân phải thừa nhận tính tối cao của pháp luật.
 • Quyền lực của nhà nước bao gồm: lập pháp, tư pháp, hành pháp.
 • Có hệ thống pháp luật rõ ràng, rành mạch, thể hiện ý chí và nguyện vọng của nhân dân để điều chỉnh những quan hệ pháp luật trong xã hội.

Bản chất của nhà nước

 • Nhà nước là sản phẩm của xã hội có giai cấp, do đó nhà nước bao giờ cũng mang bản chất giai cấp của một giai cấp nhất định - giai cấp thống trị. Bản chất giai cấp của nhà nước thể hiện:
 • Nhà nước là bộ máy dùng để duy trì sự thống trị của giai cấp này đối với giai cấp khác.
 • Nhà nước ta mang bản chất giai cấp công nhân, vì những thành quả cách mạng của quần chúng nhân dân lao động do giai cấp công nhân thông qua chính Đảng là ĐCSVN lãnh đạo.
 • Tính nhân dân: Là “nhà nước của dân, do dân và vì dân. Tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân mà nền tảng là liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và tầng lớp trí thức”. Nhân dân thực hiện quyền lực nhà nước dưới nhiều hình thức, hình thức cơ bản nhất là thông qua Quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp do nhân dân trực tiếp bẩu ra.
 • Tính dân tộc: Nhân dân kế thừa và phát huy những truyền thống, bản sác tốt đẹp của dân tộc; nhân dân có chính sách dân tộc đúng đắn, chăm lo lợi ích cho cộng đồng các dân tộc VN và thực hiện đại đoàn kết dân tộc là đường lối chiến lược và động lực to lớn đề xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thông tin

 • Loại file: Word
 • Kích cỡ: 257KB
DOWNLOAD

Chia sẻ
Trò chơi đặt bom it 5
Lại nhớ người yêu
Lưu ý: Đăng câu hỏi trên Group Facebook để được hỗ trợ nhanh nhất.
Nguyễn Lê Điệp

Nguyễn Lê Điệp

Có sở thích lập trình, viết lách nên đã từng tham gia ở một số diễn đàn, đến năm 2017 mới có điều kiện sáng lập ra Nguyễn Lê Điệp chấm Com. Sinh năm 93, đang học tập và làm việc tại Hồ Chí Minh City..